مظلومي: از سال 89 از استقالل طلب دارم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پرويــز مظلومــي در شــادي بعد از صعــود، ترجيح ميدهــد حرفي از جاي خالي استقالليها نزند.

او شــادي اين صعــود را در صورتي ادامــه دار ميداند كه بازيكنــان در باد صعود نخوابنــد: « اينكه دو هفته قبل از بازيها توانســتيم به جام جهاني صعود كنيم خيلــي خوب بود اما بــا اين حال نبايد در باد اين صعود بخوابيم. اگر مغرور از ايــن صعود شــويم نميتوانيم در جام جهاني خوب نتيجه بگيريم.

او همچنيــن در ادامه صحبتهايش تأكيد ميكند: «براي صعود از گروه خود در جــام جهاني بايــد از االن مديريت و برنامهريــزي داشــته باشــيم و به دنبال تعطيــالت و بازيهــاي بيســرانجام تداركاتي نباشــيم. ايــران اگر چند بازي خــوب تداركاتي را قبــل از جام جهاني داشــته باشــد، ميتواند با اقتدار از گروه خود صعود كند.»

سرمربي سابق اســتقالل در ارتباط با طلب خود از اين باشــگاه ميگويد: «از سال 89 از استقالل طلب دارم و چند بار هم پيگير اين مســاله بودم اما متاسفانه مســووالن اســتقالل پاســخگو نيستند. اســتقالل را دوست دارم كه تا به حال از اين باشگاه شــكايت نكردهام اما اميدوارم مسووالن استقالل زودتر طلبم را پرداخت كنند تا شخصي مانند من كه تا به حال از استقالل شكايت نكرده، مجبور به شكايت از اين تيم نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.