آغاز مذاكرات رسمي استقالل با پژمان منتظري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيش از اين قرار بود بعد از بازي تيم ملي ايران برابر ازبكستان منتظري رسما مذاكراتش را با اســتقالل آغاز كند و به نظر ميرســد مديران استقالل در تالش هســتند تا قبل از بازي بعدي تيم ملي قرارداد اين بازيكن را نهايي كنند.

اســتقالليها بــراي تقويــت خط دفاعي خود در تالش هســتند منتظري را بعــد از حدود 3 فصل به تيم شــان برگرداننــد و گفته ميشــود زماني كه قرارداد اين بازيكن نهايي شود، احتماال يك مدافع از جمــع آبيها جدا خواهد شد.

اينطور كه شنيده ميشود، منتظري به مســووالن اســتقالل قــول داده در صورتي كه از قطر پيشــنهادي نداشــته باشــد با اســتقالل قرارداد امضا خواهد كرد.

نكته اميــدوار كننده براي آبيهاي پايتخت اين اســت كه خبرها حاكي از آن اســت كه منتظري فعال پيشنهادي از قطر ندارد. اســتقالليها معتقدند كه حضور منتظري در اســتقالل حتي اگر به قيمت جدايي چند مدافع تمام شود، موفقيت بزرگي براي اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت به حساب ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.