مجید حسینی در تیررس قلعهنویي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجيد حسيني فصل گذشته نمايش قابل قبولي در تركيب استقالل داشت و عدهاي او را يكــي از بازيكنان آيندهدار براي خــط دفاعي تيم ملــي ميدانند، برخــي حتــي لقب پديــده را بــه اين بازيكن دادهانــد. با اين حال زمزمههايي كه درباره حضور منتظري در اســتقالل مطــرح ميشــود، اين بازيكــن را براي تمديد قــرارداد با آبيها بــا ترديدهاي جدي روبهرو كرده اســت. بخصوص كه او فصل پيش هم زير ســايه رابســون و پادواني نتوانســت براي اســتقالل بازي كند. مشــكل اصلي هم از آنجا شــروع ميشــود كه ميگويند مجيد حســيني براي تمديد قرارداد با اســتقالل شــرط بــازي كردن گذاشــته اســت. در واقع اگر اين بازيكن نتوانــد در تركيب ثابت استقالل باشد، ترجيح ميدهد به تيمي برود كه بيشــتر فرصت بازي كردن پيدا كند. امير قلعهنويي هم با اطالع از شرط، بــراي جــذب او پا پيش گذاشــته و به همين خاطر اســت مجيد حســيني كه قراردادش با آبي پوشان به پايان رسيده، با پيشــنهاد ذوبآهن مواجه شده و در آســتانه جدايي از استقالل و پيوستن به ذوبآهن قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.