بیت سعید شرطي براي شماره پیراهن نداشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل تهران سرانجام با حســن بيت ســعيد توافق كرد تا اين بازيكــن اوليــن خريد اســتقالل بعد از حدود يك سال باشد.

چرا كــه آبيها از نقــل و انتقاالت زمســتاني محروم بــوده و در نيمفصل فصل گذشته نتوانستند بازيكن جديدي را به خدمت بگيرند.

خريد ايــن بازيكن البتــه با حرف و حديثهــاي زيــادي همراه بــود. از انتقادهايي كه بــه رقم باالي قراردادش ميشــد، بگيريد تا برســيد به حرف و حديثهايي كه درباره شــرط و شروط او بــراي باشــگاه اســتقالل بــه گوش ميرسيد.

بعــد از عقد قرارداد بيت ســعيد با اســتقالل خبري دهان به دهان پيچيد مبني بر شرط و شروط اين بازيكن براي اســتقالل از جمله بر تن كردن پيراهن شماره ۷ اين تيم.

اســتقالليها اما بــراي جلوگيري از وســيع شــدن اين شــايعات، تأكيد داشتهاند كه هيچ شــرطي در خصوص شماره پيراهن اين بازيكن گذاشته نشده و شماره پيراهن بيت سعيد در استقالل مشخص نيست.

بر اســاس همين اخبار، بيت سعيد ميتواند هر شمارهاي كه خالي باشد را بر تن كند. حال اين شماره ميتواند شماره ۷ و يا هر شماره ديگري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.