لوكا: هميشه براي موفقيت ميجنگم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - حبیب چرندابی ‪Habib Charandabi‬

بدون‌شك‌در‌جمع‌تيم‌هاي‌ليگ‌برتر،‌شاید‌تيم‌گسترش‌فوالد‌تنها‌تيم‌و‌باشگاهي‌باشد‌كه‌كامال‌به‌صورت‌خصوصي‌اداره‌م ‌يشود‌و‌ شاید‌از‌جمله‌معدود‌تيم‌هاي‌كشورمان‌باشد‌كه‌براي‌رسيدن‌به‌ليگ‌برتر‌تمامي‌مسير‌هاي‌صعود‌را‌طي‌كرده‌و‌بدون‌داشتن‌حاشيه‌هاي‌ آنچناني‌در‌فوتبال‌كشــورمان‌سال‌به‌سال‌سير‌صعودي‌داشته‌است.‌‌با‌كناره‌گيري‌مدیریت‌و‌سرمربي‌گسترش‌فوالد‌پس‌از‌اتمام‌ ليگ‌شانزدهم،‌خيلي‌زود‌گردانندگان‌و‌مالك‌اصلي‌باشگاه‌دست‌به‌كار‌شدند‌و‌نصيرزاده‌را‌به‌عنوان‌مدیرعامل‌باشگاه‌انتخاب‌كردند‌ تا‌كماكان‌این‌تيم‌مبرا‌از‌هر‌گونه‌حاشيه‌و‌گمانه‌زن ‌يها‌بي‌سروصدا‌آغازگر‌فعاليت‌فوتبالي‌خود‌براي‌فصل‌هفدهم‌ليگ‌برتر‌باشد.‌

لوكا بوناچيچ همچنان جدى و مقتدر

لوكا بوناچيچ مربى كروات گســترش فوالد كه دومين فصــل حضورش در رأس هدايت آبى هــاى تبريز از زمان ورودش به فوتبال ايران را تجربــه مى كند، به جهت اخــالق و رفتار خاص منحصــر به فردش، واكنشهــاي سينوســي، پرخاشــگري و عصبانيتهاي لحظهاي همواره به يك مربي مقتدر و خاص معروف بوده است.

با تمام اين تفاســير، ايــن رفتارها، تنها يك روى كار حرفهاى لوكا به شــمار مىرود؛ لوكا از آن دسته مربيانى است كه چه در تمرين و چه در مســابقه، همواره جدى، دقيق، ســختگير و البته جاه طلب اســت و از كوچكترين قصور و كم كارى شاگردانش نمى گذرد.

لوكا: نتيجه تالشها پایان فصل مشخص ميشود

با شــروع تمرينات مرتب و منظم تيم گسترش فوالد در زمين شماره 2 ورزشگاه اختصاصــي خود، فرصتي شــد تــا پس از مشاهده 120 دقيقه تمرين، گفتوگويي را با سرمربي كروات گسترش داشته باشيم.

لــوكا ميگويد: «از حضــور دوباره در تبريز و تيم ســابقم بســيار خوشحالم چرا كه گســترش فوالد يكى از حرفهاىترين و منسجمترين باشگاه هاى ايران است و سال هاست بدون حاشيه به فعاليت ورزشى خود ادامه مى دهد.»

لــوكا بوناچيچ با تأكيــد بر عزم جدى خــود و كادر فنــى آبىهاى تبريــز براى حضورى قدرتمندانه در ليگ امسال گفت: «بــراى حضور قــوى و آمادهتــر در ليگ، تمريناتمــان را زودتر از بقيــه تيمها آغار كردهايم و طبق برنامه پيش بينى شــده و گام بــه گام پيش مى رويم.» وي در بخش ديگرى از ســخنان خود در پاسخ به سوالى در خصوص حضور مربى بدنساز اسپانيايي در تيمش توضيحاتي ارائه كرد: «مجســتر يكى از بهترين مربيان بدنســاز اروپاست و با پشتوانه ســوابق همكارىاش با تيمهاى ملى اســپانيا و بارسلونا، خواهد توانست در آماده ســازى اصولى و علمــى بازيكنان به ما كمك كند.» ســرمربى كروات گسترش فوالد همچنين از خريدهاي اين فصل ابراز رضايت كرد: «بازيكنان خوبى را به خدمت گرفتهايم و با اضافه شــدن يكى دو بازيكن ديگر، تيممان كامل خواهد شد.»

بوناچيــچ در خاتمه در پاســخ به اين ســوال كه چه جايگاهى را براى گســترش فــوالد در ليگ هفدهم هدفگــذارى كرده اســت، تصريح كــرد: «من هميشــه براى موفقيت تالش مىكنم و براى رســيدن به موفقيت از همه ابزارهاى موجود اســتفاده خواهــم كرد و نتيجه اين تالشها در پايان فصل مشخص مى شود.»

بدنساز بارسایي در كنار گسترشى ها

تمرينات پيــش از فصل امســال گســترش فوالد تبريز يك تفاوت عمده و ويژگى بارز نســبت به سال هاى قبل دارد و آن، حضــور بدنســاز برجســته اسپانيايي در كنار آبىهاى تبريز است.

مارتين مجســتر، مربى بدنســازى اســت كــه گفته مى شــود با ســابقه مربيگرى در تيم ملى اســپانيا و باشگاه بارســلونا و در مقطعــى همــكارى با كرانچار مربى فعلى ســپاهان، اين فصل با تشخيص و دعوت لوكا بوناچيچ راهى تبريز شــده تا در كنار لــوكا، بازيكنان گسترش فوالد را به مرز آمادگى ايدهآل و مطلوب برساند.

طى روزهــاى اخيــر و همزمان با شــروع تمرينات آماده ســازى پيش از فصل آبىهاى تبريز، مارتين مجســتر نقــش ويــژهاى در طراحــى و اجراى تمرينات بدنســازى گسترشىها داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.