واگذاري ماشينسازي منتفي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ماشينســازي نتوانســت در ليگ برتر نتايج خوبي كســب كند و در نهايت هم چند هفته مانده به پايان ليگ ســقوطش به ليگ يك قطعي شــد. پس از اين اتفاق صحبتهايي مبني بــر تغييرات در اين تيم مطرح و حتي بحث واگذارياش هم شــنيده ميشــد. اين مساله حتي پروســه انتخاب سرمربي جديد را هم تحت تاثير قرارداده بــود. به طوري كه گزينههاي اين تيم منتظر مشخص شدن وضعيت باشگاه هستند. تيم قديمي شــهر تبريز حاال اميدوار است كه مثل سابق به فعاليتش ادامه ميدهد.

جواد ششــگالني رييــس هيات فوتبال اســتان آذربايجان شــرقي با تأكيد بر تداوم حمايت ســازمان ورزش شــهرداري تبريز از تيم ماشينسازي ميگويد: «شوراي سازمان ورزش شــهرداري تبريز صبح ديروز (سهشنبه) جلسهاي را برگزار كرد و در نهايت تصميم بر اين شد كه اين سازمان مثل سابق از تيم ماشينسازي هم حمايت كند. فعال اين تصميم گرفته شده است اما اينكه حاال يك ماه بعــد اتفاقات جديدي بيفتد، بحث ديگري است. فعال تا اطالع ثانوي بحث واگذاري باشگاه ماشينســازي منتفي شده و شهرداري تبريز مكلف به حمايت از اين باشگاه باسابقه است.»

ششــگالني در پاسخ به اين پرسش كه آيا حمايت همزمان شهرداري تبريز از تيم فوتبال شهرداري تبريز و تيم ماشينسازي در رقابتهاي ليگ يك منع قانوني ندارد اين طــور ميگويد: «خير هيچ مشــكلي از اين بابت ايجاد نميشــود، چون اين دو باشگاه، كامال مجزا از يكديگر هســتند. باشگاه ماشينســازي يك باشگاه مستقل است كه شــهرداري تبريز فقط از آن حمايت مالي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.