قنواتي: موسوي بهترين گزينه ما بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرجا... قنواتي مديرعامل تيم شهرداري بندرماهشهر درباره صعود تيمش به ليگ يك و انتخاب سيدكورو ش موسوي بهعنوان سرمربي ميگويد: «خدا را شــاكريم كه با صعود ليگ يك پس از هفده ســال توانستيم دل مردم و هوادارانمان را شاد كنيم.

اكنون نيــز در تكاپوي ترميــم و تجهيز اســتاديوم با كمك فرمانــدار محترم، مهندس كمايي شــهردار، اداره ورزش و جوانان و هيات فوتبال شهرستان هستيم.

جــا دارد از تمامي اين عزيزان كه در اين چند وقت واقعا پيگير اين مسائل بوده و هستند كمال تشكر را داشته باشم. سيد كوروش از افراد خوشــنام و كارنامه دار فوتبال كشور است و با اهدافي كه داشتيم، ايشان بهترين گزينه ممكن براي ما بود و در نهايت توانســتيم با ايشان به توافق كامل برسيم. از تمامي بازيكنان، كادرفني و همــه عواملي كه به نحــوي در اين فصل در موفقيت تيم نقش داشــتند سپاســگزارم و اين عزيزان مطمئن باشند كه به زودي و براســاس قراردادي كه با آنها منعقد شــده تا ريال آخر را پرداخت خواهيم كرد.»

او با تمجيد از عملكرد مجيد باقرينيا اينطور ميگويد: «بنده هميشه از آقــاي باقرينيا بهعنوان يك مربي باتجربــه و كاربلد و معلم اخالق ياد ميكنم و وجود ايشــان مايه افتخار تمام خوزستاني هاست. امسال به دليل شرايط مالي و برخي اهداف نتوانستيم با ايشان توافق كنيم و قبل از معارفه سيد كوروش موســوي حتما از ايشان رخصت خواهيم گرفت. امير خليفه اصل و علي بختياريزاده نيز دو دســتيار جوان فصل قبل نشــان دادند كه هــم به لحاظ فني و هــم اخالقي در آينده حرفهــاي زيادي براي گفتن خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.