نصيرزاده: شجاعيان حق مصاحبه ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هوشــنگ نصيرزاده مديرعامــل باشــگاه گســترش فوالد درباره صحبتهــاي داريــوش شجاعيان مبني بر اينكه ماندنش در اين تيم هنوز قطعي نشــده و تكليفش طــي روزهــاي آينــده مشــخص خواهد شــد اينطور ميگويد: «چنين چيزي وجــود ندارد. اگر شجاعيان چنين مصاحبهاي انجام داده باشد و ايــن اظهــارات واقعا از ســوي اين بازيكن مطرح شود بايد بابت اظهاراتش جواب بدهد و پاسخگو باشد.»

به نظر ميرســد تا زماني كه اين بازيكن پاسخگو باشــد همين شــرايط مبهم وجود خواهد داشــت. ظاهرا اين اقدام شــجاعيان و حرفهايي كه زده مســووالن باشگاه را به شدت عصباني كرده و كار به جايي رسيده كه به او گفتهاند نبايــد مصاحبه كند. اين يعني اينكه آنهــا نميخواهند حاشــيههاي اين مساله بيشتر شــود: «شجاعيان بازيكن ماســت و تا اين لحظه هم 5 جلســه در تمرينات مــا غايب بوده اســت. بــه او گفتيم كه ديگر حق انجام مصاحبه را نــدارد و بايــد هرچه ســريعتر در تمرينــات گســترش فــوالد حاضر شود.»

مديرعامل باشــگاه گسترش فوالد درباره اينكه گفته ميشــود قرار است جلسه ديگري براي تعيين وضعيت اين بازيكن برگزار شــود آب پاكي را روي دســت همه ميريزد: «ديگر هيچ جلسهاي در كار نيست و شجاعيان بايد در گسترش فوالد بماند.

مــا حتــي بــه پنــدار توفيقــي، دبير هياتمديره باشگاه اســتقالل هم گفتيم كه براي شجاعيان به تبريز نيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.