فوتبال تبريز از بيتوجهي به تيمهاي پايه رنج ميبرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«فوتبال تبريز حضوري فعال در سطح حرفهاي و باشگاهي دارد اما از مقوله فوتبال پايه غافل مانده است.»

اين جملهاي بود از زبان ســتار همداني. او حرفهايــش را اينگونه ادامه داد: «در شــرايط فعلي فوتبال حرفــهاي توجهي به بومــي يا غير بومي بودن مربيان و بازيكنان ندارد و اين امر چندي است كه در فوتبال ما هم جا افتاده امــا بايد بگويم كه فوتبــال تبريز از ظرفيــت و توانايي بااليي برخوردار اســت و متاســفانه توجه چنداني به آن نميشــود. در حال حاضر اولويــت تمامي مديران فوتبــال تبريز اعــم از بومي و غير بومــي، نتيجهگرايــي اســت و اين موضوع باعث شــده تا توجه چنداني به بازيكنســازي و ميــدان دادن به جوانهــا و بوميها وجود نداشــته باشد.»

همدانــي با اشــاره بــه دوران طاليي فوتبال تبريز در دهههاي 70 و 08، ميگويد: «در زمان مربيگري توميســالو ايويــچ در تيــم ملــي، دســتكم 13 مليپوش آذري زبان وجود داشــت و از ايــن ميان هفت بازيكن در جام جهاني 98 فرانســه حضور داشتند. در تبريز، باشگاههاي فوتبال با وجود اينكه حضوري فعال در ليگهاي برتر و دسته اول دارند، بخصوص تراكتورسازي كه از امكانات خوبي بهره مند است و بهعنوان يك برند مطرح است، متاسفانه در زمينه فوتبال پايه و پويايي اين بخش مهم از فوتبال عملكرد مناسبي نداشتهاند كه ايــن ميتوانــد در دراز مدت به ضرر فوتبال تبريز باشد.»

ســتار حرفهايــش را بــا اين جمــالت پايان داد: «بــراي پويايي و پيشــرفت فوتبــال تبريــز يــك برنامهريــزي مدون و آينــده نگرانه از ســوي متوليان و مديران فوتبال و خود باشــگاههاي تبريز نياز است كــه اميدواريم هرچه زودتر مقدمات اين كار فراهم شــود و فوتبال تبريز به آيندهاي درخشان اميدوار باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.