حفيظي: پيشنهاد مالي ۲ ماهه شنژن به اندازه يك فصل ايران بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن جديد تيم شنژن چين معتقد است كه اين كشــور در فوتسال آسيا در سطح پاييني قرار دارد اما از لحاظ شرايط مالي به مراتب بهتر از ايران است. پيمان حفيظــي در مورد انتقالش بــه اين تيم ميگويد: «يك ماه پيش اين باشگاه يك پيشنهاد وسوسهانگيز به من داد. با توجه به اينكه تيم شــنژن در جام باشگاههاي آســيا يعني در صحنه بينالمللي حضور دارد، تصميــم گرفتم به ايــن تيم بروم. زمزمههايــي وجود دارد كــه پس از اين رقابتها هم در شنژن بمانم. صحبتهايي در ايــن باره بــا من كردهانــد اما در اين دو ماه بايد شــرايط را بررســي كنم. من مربي اين تيم را نميشناســم اما ميدانم او به بازيكن رأس عالقه زيادي دارد. اين مربــي بازيهاي من را ديده بود و پس از آن روابط عمومي باشــگاه شــنژن با من مذاكره كرد. كشور چين در فوتسال آسيا در ســطح پاييني قــرار دارد اما از لحاظ شرايط مالي به مراتب بهتر از ايران است. پيشنهاد آنها براي حضور دو ماهه من به اندازه يك فصل بازي در ليگ ايران بود.» او دربــاره همگروهي با گيتي پســند در جام باشگاههاي آسيا ميگويد: «نميدانم بگويم خوشبختانه يا متأسفانه با اين تيم همگروه شــدهايم. گروه ما بسيار سخت اســت، هم تيم ژاپني قوي اســت و هم گيتي پسند امسال مدعي قهرماني است. جام باشگاههاي آسيا معتبرترين مسابقات فوتسال آسياست و بازيكنان حاضر در اين مسابقات زير ذرهبين هســتند. بازيكنان ايراني زيادي در ســالهاي گذشته براي اين مسابقات به تيمهاي عراقي ميرفتند اما شرايط چين از عراق بهتر است.»

او بــراي آيندهاش هــم برنامهريزي كرده اســت: «اولويت من براي پيشرفت در فوتســال، حضور در ليگ چين است اما بايد شرايط اين كشور را بررسي كنم. با توجه به اينكه هر تيم ميتواند اواســط فصل ليگ، يك بازيكن ثبت شده در فيفا بگيــرد، تيم حفاري قصد جــذب فرهاد توكلــي در ميانه فصــل را دارد و اگر من بخواهم به اين تيم بروم، بايد در نيمفصل به اين تيم بپيوندم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.