ناظم الشريعه: از اين پس افضل دستور بدهد همان كار را ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ناظم الشريعه ســرمربي تيم فوتسال درباره انتقاد علي افضل از او مبني بر اينكه ســرمربي تيم ملي توجهي بــه راهنمايي مربيان باشــگاهي ندارد و هر كاري دلش بخواهــد ميكند، اينطور پاســخ ميدهد: «يعني چه كه هر چه دلــم بخواهد انجام ميدهــم؟ نميخواهم پاســخ او را بدهم چــون احترام خاصي برايش قايل هســتم اما الزم ميدانم به يك نكته اشــاره كنم. علــي افضل بعد از اعالم اســامي تيم ملي براي اردوي كرواسي با من تماس گرفت و گفــت چرا فالن بازيكن را دعوت كردهاي؟ افضل معتقد اســت اين بازيكــن در تيم باشــگاهي به او بياحترامــي كرده و نبايد به تيم ملي دعوت شــود. مــن نيز بازيكن را مجبور كردم تــا رضايت افضل را بگيرد و در تماس بــا او، عذرخواهي كرد. افضل نيز براي تشكر با من تماس گرفت اما فكر ميكنم اكنون از يادش رفته است. من در اين ماجرا شــأن مربي باشــگاهي را حفظ كردم. موارد ديگري هم در اين زمينه بوده اســت كه عالقهاي به رسانهاي كردن آنها ندارم چون به كارم ايمان دارم و همواره با مربيان باشــگاهي ارتباط خوبي داشتهام.» او ميگويد: «افضل ميگويد هر كاري دلم خواسته، كردهام. ممكن است بگويند دقيقا چه كار كــردهام؟ آدم كشــتهام؟ اين نوع صحبت كردن خوب نيســت و بياحترامي محســوب ميشــود. در مورد اينكه افضل گفته اگر عاليقدر، تيم نداشته باشد به تيم ملي دعوت ميشود، بايد به موضوعي اشاره كنم. بنــده قبل از اينكــه افضل مصاحبه كنــد، در گفت و گويى بــا صراحت تاكيد كردم كه اگر عاليقدر تيم نداشــته باشــد، جايي در تيم ملي نخواهد داشت. هر وقت مربيان باشــگاهي با من تماس گرفتهاند، پاســخ آنها را دادهام و به صحبتهايشان نيز گوش ميدهم. اينطور صحبت كردن از سوي افضل درست نيست. اينكه ميگويند هــر كاري دلش بخواهد ميكنــد، از اين پس ايشان دســتور بدهد، ما همان كار را ميكنيــم! بياحترامي هم حــدي دارد. او جزو قديميترين افراد فوتســالي اســت و احترامش هم واجب اســت. مــن نيز به او احترام گذاشتهام و خواهم گذاشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.