توكلي: كار من با حفاري تقريبا تمام شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرهاد توكلي مليپوش نفت عراق در مورد چهارمين سال حضورش در اين تيم ميگويد: «نفت تيمي دولتي و در شــهر نجف اســت و هر ســال بازيكنان خوبي جذب ميكند تا تيمي بسيار خوب در جام باشگاههاي آســيا داشته باشد. با توجه به نتايج خوب اين تيم در ســالهاي گذشته در اين رقابتها، انتظارات از نفت باال رفته است و شور و هيجان خاصي در اين باشگاه به وجود آمده اســت. مــا تالش ميكنيم بهترين نتايج را در آســيا كســب كنيم.» او درباره امكانات تيمش ميگويد: «عراق سالنهاي خوب ما را ندارد اما باشگاههاي اين كشور تالش ميكنند بهترين امكانات را در اختيــار بازيكنان خــود قرار دهند. فوتسال به تازگي در اين كشور جا افتاده است و با توجه به اينكه صعود تيم فوتسال عراق بــه المپيك جوانان 2018 آرژانتين قطعي شده است،سرمايهگذارى بيشترى مىكننــد.» توكلي تيم فصل آيندهاش را انتخاب كرده اســت: «صحبتهايي با اين باشــگاه كردم و تقريبا كار من با حفاري تمام شده است. به اين خاطر كه با باشگاه نفت قــرارداد دارم با حفاري هنوز قرارداد نبستهام اما اگر اتفاق خاصي رخ ندهد در خدمت حفاري خواهم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.