نا اميدي زردپوشان از جذب جباروف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زالتكــو كرانچار كه بعد از امضاي قرارداد خــود با ســپاهان اصفهان به كشورش بازگشته بود، دوشنبه دوباره به اصفهان برگشت.

مهــدي اخــوان دربــاره جذب بازيكنــان بــراي ســپاهان ميگويد: «مســائلي هســت كه ابتدا بايد نظر كرانچار را در مــوردش بدانيم. به هر حــال در فصل نقل و انتقاالت و جذب برخي از بازيكنان به مسائلي برخورديم و نظر ســرمربي براي مــا مهم بود. به هميــن خاطر تــا بازگشــت كرانچار صبر كرديم و قرار اســت در اين مورد صحبت كنيم.»

ظاهرا بحث مانــدن جباروف در ســپاهان منتفي اســت: «هيچ يك از اعضــاي باشــگاه او را در ايران نديد و تماســي هم نگرفتيم. با وضعيتي كه بــه وجود آمــده بعيد ميدانــم او در سپاهان بازي كند.» او درباره وضعيت حاجىصفــي اينطور ميگويد: «او بايد به ما اطالع مــيداد كه ميخواهد در ايران بازي كند يا نه اما هنوز تماســي با باشــگاه نگرفته اســت. انتخاب اول حاجىصفي در ايران باشــگاه سپاهان اســت. با اين حال هنوز از وضعيتش خبر نداريم.» هنوز كرانچار برنامهاش را براي فصل آمادهسازي ارائه نداده اما قرار اســت امروز اولين جلسه تمريني برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.