اردوي خارجي نساجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با تصميم مالكان باشگاه نساجي مازندران، مهدي پاشازاده و شاگردانش بــراي هر چه بهتــر مهيا شــدن جهت حضور قدرتمند در ليــگ آزادگان، در يكي از روزهاي 17 تــا 30 تيرمــاه براي برپايــي اردوي پيش فصل به خارج از كشور اعزام خواهند شد. قابل ذكر اســت كه هنوز كشوري كه مالكان باشگاه نساجي در نظر گرفتهاند به طور رسمي مشخص نشده اســت آنها با معرفي چهار كشور تركيه، گرجستان، ارمنســتان و اوكراين به مديرعامل باشــگاه، ارزيابي امكانات تمريني - رفاهي را به او ســپرده تا بهترين كشور را جهت برپايي اين اردو انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.