6 بازيكن خونه به خونه جدا نميشوند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

۶ نفر از بازيكنان فصل گذشــته تيم خونه به خونه مازندران كه يكسال ديگر با اين تيــم قرارداد دارند در فصل جديد نيز با تيم همراه خواهند بود. روح ...ا باقري، حميد كاظمي، مجتبي رمضاني، وفا هخامنش، ميكائيل ايمن تراج و هادي خيري ۶ بازيكن فصل گذشــته خونه بــه خونه، بابت قرارداد دوسالهاي كه با باشــگاه دارند، تا پايان فصل جديد در تيم ماندگار خواهند شــد. از تيم اميد خونه به خونه كه فصل گذشــته مقتدرانه به مقام قهرماني ليگ برتر فوتبال اميدهاي كشــور دســت يافتند نيز چنــد بازيكن به تيم بزرگســاالن راه خواهند يافت. ساير بازيكنان هم پس از انتخاب سرمربي، به تيم اضافه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.