محمودي: خودم با آقايي مذاكره كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - حاال ديگر نه تنها بازيكنان دست چندمي براي تمديد قراردادشان در تراكتورسازي ناز ميكنند و منت سرهوادارانش ميگذارند، بلكه حتي بازيكناني مثل محمد ابراهيمي خيلي زود فراموش كردند كه اين هواداران تراكتورسازي بودند كه با حمايتشان باعث شدند او در روزهاي خوب تراكتور

تراكتورسازي را باید در زمره تيمهایي قــرار داد كه خيلي خوب رشــد كرد و با حضور در ليــگ برتر، در این مســابقات نه تنها جا خشــك كــرد، بلكه همواره در ســالهاي حضورش در ليگ برتر توانست در باالي جدول ردهبندي این مســابقات حضور داشته باشد، هر چند تراكتورسازي هنوز موفق به كســب قهرماني ليگ برتر نشــده اما این تيــم بارهــا قهرماني جام حذفي را در كارنامه خود ثبت كرده است. همانقدر كه تراكتورســازي رشد سریع و تندي در ليگ برتر داشت و توانست خود را بهعنوان تيم هميشه مدعي معرفي كند، حضور هواداران تبریزي نيز در حمایت از این تيم رشــد چشــمگير و قابل توجهي داشــت، به طوري كه تعداد هواداران این تيم در بازيهایش هميشه قابل توجه بوده است.

روزهــاي موفــق تراكتورســازي و حمایت پرشــور هوادارانــش از این تيم، تيمي متفــاوت و با شــاخصههاي خاص ساخت به طوري كه در كنار تيمهایی مثل استقالل و پرســپوليس، بيشتر بازیكنان ليــگ برتري و حتي ســتارههاي فوتبال، تمایل بيشــتري به حضور در این تيم در طول ســالهاي گذشته نشــان ميدادند، شــاهد این ماجرا را باید حضور بازیكناني مثل آندرانيك تيموریان، مهرداد پوالدي، اميد عاليشــاه، علي كریمي، كریم انصاري فرد، جاســم كرار، لوســيانو ادینيو ...و در این تيم دانســت. تراكتورسازي با حمایت هوادارانش در سومين سال حضور در ليگ برتر، با بدشانســي قهرماني ليگ برتر را از دست داد و در رده دوم جدول ایستاد، این روزهاي خوب براي تراكتورسازي در سال چهارم حضورش باز تكرار شد و رده دومي تراكتورسازي حفظ شد.

اســتمرار تراكتورســازي در باالي جدول در چند سال اخير نيز ادامه داشته است، تا ثبات این تيم در ليگ برتر و البته بهعنوان یك تيم هميشه مدعي به اثبات برسد. این مساله در بين تيمهاي نظامي نمود بيشــتري پيدا كرد و قریب به اتفاق بازیكنان مطرح فوتبال در طي سالهاي گذشته دوران سربازیشان به تراكتورسازي ملحق شــدند كــه از آنها ميتــوان به بازیكناني مثل محمدرضا اخباري، حامد لك، ســروش رفيعي و.... اشــاره كرد كه باز هم رده باالي تراكتورســازي را نشان ميداد. مهمتــر از همه اینهــا اینكه در طول سالهاي اخير بسياري از بازیكنان فوتبال حتي به نيمكت نشــيني این تيم هم افتخار ميكردنــد و مترصد فرصتي چند ماهه ميشدند تا بتوانند در تركيب تراكتورســازي دقایقي به ميــدان بروند امــا انگار روزهاي خوش تراكتورســازي، زیر ســایه عملكرد نامطلــوب مدیرانش به پایان رســيده اســت. روزهایي كه با ناكامي تراكتورسازي در جذب بازیكن در هفتههاي نقل و انتقاالت نيم فصل، ليگ شانزدهم شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.

به نظر برخي، محروميت تراكتورسازي از جــذب بازیكــن تنها بــه خاطر خواب آلودگي مدیرانش! منجر به از دست رفتن قهرماني این تيم در ليگ شــانزدهم شد اما باید گفت تراكتورسازي هنوز هم تاوان همان اشــتباهات را ميپردازد و نازكردن بازیكنــان نيمكت نشــين بــراي تمدید قرارداد هدیه بزرگ مدیراني مثل آجورلو، عباسي ...و به تبریزيها بوده است.

ایام براي تراكتورسازي و هوادارانش كامال برعكس شده اســت، این روزها نه تنهــا خبري از عالقه پيوســتن بازیكنان مطرح و ســتاره به این تيم نيست، بلكه مدیران این باشــگاه براي حفظ بازیكنان نيمكت نشــين، همجوره با بازیكنان این تيم كنــار ميآیند، بازیكنانــي كه ماهها روي نيمكت تراكتورسازي منتظر رسيدن چنــد دقيقــه بــازي بودند، حــاال براي تراكتورسازي و مدیرانش ناز ميكنند و با منت تن به تمدید قرارداد ميدهند. بدتر اینكه بازیكناني مثل محمد ابراهيمي هم از این شرایط بهرهبرداري كرده و مدیران را تحت فشــار قرار ميدهند، شــاید باید بــه بازیكناني مثل ابراهيمي یادآور شــد كه چطــور بعد از غيبت یك ســاله آنها در تراكتورسازي، هواداران تراكتورسازي با حمایتشــان باعث بازگشت آنها به تيم شدند.

در هر حال جاي گلهگزاري نيســت چرا كه «خود كرده را تدبير نيست» و این آشي اســت كه مدیران تراكتورسازي در دامن این تيم گذاشتند.

ســعيد آقایي یكــي از بازیكناني اســت كه همچنان بالتكليف است. او قراردادي با گسترش ندارد اما به خاطر چكي كه به این باشــگاه تبریزي داده نميتواند بــه راحتي تيــم دیگري را انتخــاب كند. این در حالي اســت كه مسووالن باشــگاه تراكتورسازي تبریز هم به دنبال تمدید قراردادش هستند و براي این مساله تالش ميكنند.

كاظــم محمــودي سرپرســت تيم تراكتورســازي تبریــز در رابطه با اظهارنظر ســعيد آقایي مبني بر اینكه اعالم كرده این باشــگاه با او مذاكرهاي نداشــته، ميگوید: «آقایي جزو یكي، دو بازیكــن ابتدایي بود كــه با او وارد مذاكره شدیم. شــخصا با آقایي تماس گرفتــم و در مــورد وضعيتش صحبت كردیم. 31 اردیبهشــت هم به باشگاه گسترش فوالد نامه زدیم و خواستيم با مــا در مورد این بازیكن همكاري كنند چراكه ما دو تيم همشــهري هســتيم و زنوزي مالك این باشــگاه هميشــه نگاه مثبتي به تراكتورســازي داشــته. مسووالن گســترش فوالد اعالم كردند با توجه به اینكه چك ســعيد آقایي در اختيارشان اســت این بازیكن خودش شخصا با باشگاه صحبت كند تا تكليف این مســاله مشخص شــود. در مورد اظهارنظر آقایــي نميتوانم حرفي بزنم شاید او پيشــنهادهایي دارد و دوست دارد از تراكتورســازي بــرود به همين خاطر این صحبتها را مطرح ميكند. ما نامه ارسالي به باشگاه گسترش فوالد را داریم و در صورت لزوم ميتوانيم آن را منتشــر كنيم. در این چند روز هم به خاطر بازي مهــم تيم ملي صحبت نكردیــم تا تمركــز ایــن بازیكن بهم نخورد. آقایي بيتجربگي كرده كه این حرفها را گفته، باز هم تاكيد ميكنم نامهاي كه به گســترش فــوالد زدیم موجود است.»

محمودي در مورد پيام خداحافظي محمد ابراهيمي با هواداران تراكتورسازي هم ادامه ميدهد: «ابراهيمي یك سال دیگر با تراكتورســازي قرارداد دارد. او مطالبات گذشته و بخشي از پول قرارداد امســالش را به صورت نقد گرفته. شما ميدانيــد مصطفي آجورلو در این مدت زحمت زیادي كشيده و با وجود تمامي مشــكالت و نداريها، نهایت تالشش را براي حل مشــكالت كرده. ما نه تنها با ابراهيمي بلكه با ســایر بازیكنان تا قبل از شــروع ليگ تقریبا تســویه حساب ميكنيم و بخشــي از مطالباتشــان را ميدادیم.»

كیروش باالتر از تمام مربیان آسیا است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.