ويسی جايی ميان زمين و آسمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سمیرا شیرمردي ‪Samira Shirmardi‬

در یكي، دو فصل گذشــته قانوني براي نقــل و انتقاالت در نظر گرفته شــده بود به گونهاي تيمهایي كه نميتوانستند مبلغ بازیكنان مورد نظر خود را تا 50 درصد بپردازند، جریمه ميشدند. به این صورت كــه بازیكنان این تيمها با وجود قرارداد براي فصل بعد ميتوانســتند قرارداد خود را از طریق كميته انضباطي فدراســيون فوتبال به صورت یك طرفه فســخ كنند. این قانون كه از اساســنامه فيفا به اساسنامه فدراسيونهاي فوتبال منتقل شــده، تا فصل گذشته وجود داشت اما این فصل گفته ميشود قانون موردنظر برداشته شده است. البته تا االن هيچكدام از مسووالن فدراســيون فوتبال به طور قطع برداشته شدن این قانــون را تایيد نكردهاند. به همين دليل بازیكنان فصل گذشــته اســتقالل خوزســتان با وجود اینكه با این تيم قرارداد دارند، به دنبال جدایي هســتند. البته در این ميان هم بازیكنــي مثل مهدي زبيدي قبــل از اینكه بتواند قرارداد خود را فســخ كند بــا پارس جنوبي جم بــه توافق نهایي رســيد و حتي با این تيم قــرارداد امضا كرد. مهدي شــریفي و دانيال ماهيني دیگر بازیكن اســتقالل خوزستان هم راهي سایپا شــدند و كارشان را شــروع كردند. به جز این نفرات، بازیكنان دیگري از این تيم هم به دنبال جدایي هســتند اما باشــگاه استقالل خوزســتان به این مســاله اعتراض كرده و آن را غيرقانوني خوانده. در ابتدا افشين حيدري مدیركل ورزش و جوانان استان خوزستان كه حاال به گونهاي مدیریت باشگاه استقالل خوزستان را به عهده دارد واكنش نشان داد و این انتقال را غيرقانوني دانست. بعد از آن هم عبدا... ویسي سرمربي جدید استقالل خوزستان به این نفرات و انتقالشان اعتراض داشــته. ویسي آنچنان اعتراض كرده و این انتقال را غيرقانوني خوانده كه خيليها فكر ميكردند زبيدي، ماهيني و شــریفي چارهاي ندارنــد جز اینكه برگردند اما این ســرمربي در حالي به این مســاله و رفتن بازیكنانش اعتراض كرده كه خودش حاال با یك بازیكن با چنين شــرایطي قرارداد امضا كرده. ویسي به تازگــي عباس بوعذار را از نفــت تهران به اهواز برده كه این بازیكن 2 فصل دیگر با نفت تهران قرارداد دارد و حاال فقط به خاطر اینكه نتوانسته 50 درصد از مبلغ قراردادش را دریافت كند به اســتقالل خوزستان رفته اســت، چراكه بوعــذار هم مثل زبيدي و شــریفي فكر ميكند به خاطــر پرداخت نشــدن نيمي از مبلغ قراردادش، ميتواند از طریق كميتــه انضباطي فدراســيون فوتبال قراردادش را به صورت یكطرفه فســخ كند و به تيم جدیدي برود. نكته جالب این اســت كه وقتي ویسي با شــكایت باشــگاه نفت تهران و غيرقانوني خواندن قرارداد بوعذار با تيم جدیدش مواجه شــده، در مصاحبهاي اعالم كرده او با باشــگاه نفت تهران قراردادي ندارد. این در حالي است كه اگر سري به سایت سازمان ليگ بزنيم متوجه ميشــویم قرارداد بوعذار تا پایان فصل 97-98 اعتبار دارد و او نميتواند از این تيم جدا شــود، مگر اینكه قانون مورد نظر دوباره در ليگ هفدهم جاري شود. به این صورت هم زبيدي، ماهيني و شــریفي بدون شــك ميتوانند به راحتي قرارداد خود با تيمهاي جدیدشــان یعني پارس جنوبي جم و سایپا را امضا كنند. ویســي البته اخيرا موضع خود را به گونهاي دیگر تغيير داده و این بار از چكي صحبت كرده كه با نقد شــدن آن، دریافتي بازیكنان به 50 درصد ميرســد. این در حالي است كه تاریخ چك براي 30 تير است، یعني یك هفته قبل از شروع ليگ، ضمن اینكه هيچ تضميني براي نقد شدن این چك وجود ندارد. در واقع این چك به صورت ضمانت در دست محمد طيبي قرار گرفته و قرار بود بعد از بازي با الهالل عربستان بخشي از مطالبات بازیكنان به حسابشان واریز شود اما تا االن چنين اتفاقي نيفتاده. بدون شك با این روند هم بازیكنان نميتوانند تا روز پایاني نقل و انتقاالت صبر كنند تا ببينند چك مورد نظر پاس ميشود یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.