كمالوند: رتبه تكرقمي میخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند ســرمربي صنعتنفت آبــادان كه این روزها در كرج به ســر ميبرد و تمرینات تيمــش را دنبال ميكند، درباره شــرایط فعلي صنعتنفت آبادان ميگوید: «براي اینكه یك تيم خوب تشــكيل دهيم، نيازمند این هســتيم كه تمام اركان باشگاه حرفهاي فكر كنند. ما باید از شــرایط فوتبال آماتور، دور و به فوتبال حرفهاي نزدیك شــویم كه این مهم نيازمند درست كردن زیرساختها است و باید امكانات حرفهاي در اختيار تيم قرار بگيرد. در بخش ســختافزاري با تمام كوششي كه آقاي عيسيزاده مدیرعامل باشگاه در دو، سه سال اخير داشته و واقعا هم قابل ستایش اســت ولي هنوز با تيمهاي سطح باالي كشور همچون سپاهان، ذوبآهن و تراكتورســازي فاصله داریم. ابتدا باید زیرساختها را درست كنيم كه البته در این راســتا قدمهاي خوبي براي ساختن زمين و دیگر مسائل برداشته شده است. در بخش دوم، نيازمند این هستيم كه شرایط تيم را حرفهاي كنيــم و نگرش بازیكنانمان هم حرفهاي باشــد؛ یعنــي حرفهاي زندگي، تمریــن و اســتراحت كنند. پس مــا در این مرحلــه، در حــال كار كــردن روي نگرش بازیكنان هســتيم.» كمالوند بــا ابراز رضایت از رونــد جــذب بازیكن هم ادامــه ميدهد: «ســعي كردیم از نفراتي اســتفاده كنيم كه سابقه قهرماني در كارنامه خود داشته باشند؛ بازیكناني چون فرید كریمي، مرتضي اسدي، كرار جاســم و مهرداد جماعتــي، بازیكناني هســتند كه قهرماني را تجربه كردهاند و این باعث باال رفتن شــخصيت تيمي نفت آبادان ميشود. از یارگيري راضي هستم و باتوجه به اینكه بودجه ما نسبت به تيمهاي باالي جدول محدود است، به نظرم به خوبي یارگيري كردهایم.»

سرمربي صنعتنفت در رابطه با اینكه با توجه به روند جذب بازیكن، چقدر نســبت به موفقيت تيمش در ليگ هفدهم اميدوار است، ميگوید: «تمام تالشم را ميكنم كه در سال اول حضورم بتوانم تيم را به رتبه تك رقمي و نيمه باالي جدول برســانم و این در حقيقت گام اول اســت. من ميخواهــم آن برنامهاي را كه براي تراكتورســازي در نظر گرفته بودم و محقق هم شــد، در صنعتنفت آبادان هم اجرا كنم؛ یعني سال اول رتبه تك رقمي كسب كنم و سال دوم به فكر كسب سهميه آسيایي باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.