تارتار: از سيستم دفاعي تيم ملي الگو گرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تارتار ســرمربي تيم پارس جنوبي فصل گذشته موفق شد همراه این تيم به ليگ برتر صعود كند.

نكته صعود پارس جنوبي جم شكستناپذیري و استحكام آنها در خط دفاعي بود؛ به گونهاي كه 16 بازي بدون شكســت را در فصل گذشته ليگ آزادگان تجربــه كردند و در 34 بازي تنهــا 14 بار گل خوردند كه در پایان رقابتها هم یك هفته زودتر از ســایر رقبا موفق به كســب جواز حضور در ليگ برتر شــدند. تارتار ميگوید از سيســتم كارلوس كیروش در تيم خود الگوبرداري كرده كه توانســت به موفقيت برســد: «كیروش نشان داد یك ســر و گردن از تمام مربيان آســيا باالتر اســت. واقعا به ایشان و كادر فني تيم ملي تبریك ميگویم. در مورد ســاختار خط دفاعي باید بگویم كه خط دفاعي تيم ملي از جلو شــكل ميگيرد و از بازیكناني اســتفاده ميشود كه توان بدني باالیي دارند. وقتي از خط جلویي خوب دفاع ميشــود و فضاهاي حریف بسته ميشود، در خط دفاعي بازیكنان با آرامش بيشتري كار خود را دنبال ميكنند. من خودم شخصا از سيســتم تيم ملي الگو گرفتم. وقتي هافبكهاي تيم حریف بازي را در اختيار دارند، بستن فضاها در دستور كار قرار ميگيرد. كارهاي زیادي در تمرینات روي این استراتژي صــورت گرفته. عالوه بر این، تيم ملي به خوبي در دفاع و حمله زوجســازي ميكند و بخصوص در دفاع بازیكنان بــه خوبي از یكدیگر حمایت ميكننــد. ضمن اینكه بازیكنــان به خوبي در فضاها انتقال پيــدا ميكنند كه این هم نياز به كار مداوم در تمرینات دارد.» تارتــار در رابطــه با صعود تيم ملي به جام جهانــي ادامه ميدهد: «در مجموع با نتایجي هم كه به دست آمد هيچ حرف و حدیثي باقي نماند و تيم ملي براي دومين بار به صورت متوالي به جام جهاني رفت. در این چند سالي كه كیروش هدایت تيم ملي را بر عهده داشته تيم ملي شخصيت پيدا كرده و سبك بازي خاص خودش را دارد. االن هم همه خوشحاليم این اتفاق براي فوتبال كشور رخ داده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.