ويسي: بازيكنان تحت قراردادمان بايد برگردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ویســي ســرمربي اســتقالل خوزســتان كه روزهاي متفاوتي را در این تيم تجربه ميكند، ایــن روزها درگير نقل و انتقاالت تيمش اســت تا بتواند بازیكنان مــورد نياز را به خدمت بگيرد. ویســي در رابطــه با امضاي قــرارداد دانيال ماهيني و محمد شــریفي با سایپا و همچنين قرارداد مهدي زبيدي با پارس جنوبي جم ميگوید: «همه ایــن بازیكنان بایــد برگردند. هيچ بازیكني نميتواند منتقل شــود. این قانون كــه ميگویند اگر بازیكــن زیر 50 درصد دریافتي داشــته باشــد ميتواند جدا شود براي بازیكنان ما صدق نميكند چراكه قبل از بازي مقابل الهالل چك 3 ميليارد توماني به نمایندگــي از كل بازیكنــان به محمد طيبي پرداخت شــده و در این شرایط همه بازیكنان باالي 50 درصد دریافتي داشتند. از سازمان ليگ و فدراسيون استعالم كردیم و آنها گفتند مشــكلي نيست و انتقال این بازیكنــان غيرقانوني اســت.» ســرمربي استقالل خوزستان در رابطه با اینكه باشگاه نفت تهران مدعي شده قرارداد بوعذار با تيم اهوازي غيرقانوني اســت، توضيح ميدهد: «با بوعذار قراردادي بسته بودند كه در روز اول پنج ساله بود اما سپس اعتراض كردند و در هيأت فوتبال یكســاله ثبت كردند كه مدارك این موضوع را هم داریم. بوعذار یكي از بهترین خریدهاي ما بوده و از این بابت ما و مردم خوشحال هستيم كه او به خوزستان برگشــته اســت.» عبدا... ویســي در مورد نگراني بازیكنان به خاطر مشــكالت مالي استقالل خوزســتان ميگوید: «سال قبل نگران این موضوع بودم و هيچ صحبتي در مورد ماندن من نكردند. ميدانســتم اوضاع بد اســت و هيچ صحبتي هــم با من انجام نشــد چراكه ميدانســتند اگر وضعيت بد باشد من در تيم نميمانم البته این را براي خودم نميخواستم بلكه براي بازیكنان بود چراكه قرارداد مالــي خود من از قراردادي كه آنجا بســتم بيشتر ميشــد. االن تهران هســتم و چهار روز است دنبال حامي مالي هســتم. بهترین امكانات را فراهم ميكنيم تا بازیكنان راضي باشــند و دیگر زجر سال قبل را نكشــند و این مســاله جبران شود. به همه قــول ميدهم اجازه ندهم بازیكنان یك روز اذیت شــوند مگر اینكه من نباشم. مطمئن باشند بهترین سال را از لحاظ مالي خواهيم داشــت.» ویسي درباره اینكه آیا تا االن از نقل و انتقاالت باشگاهي راضي بوده یا نه، ادامه ميدهد: «موسي كوليبالي و دو بازیكن اهــل مالي را جذب كردیم فعال نام آن دو بازیكن را مطــرح نميكنيم تا همه چيز قطعي شــود. كار جذب طالب ریكاني كه تجربــه بازي در خوزســتان را دارد به پایان رســاندیم. عباس بوعــذار هم دیگر بازیكني اســت كه او را جذب كردیم. تمام تالشمان را ميكنيم تا بازیكنانی كه قصد جدایي دارند را هم حفظ كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.