تبريزي قلعهنويي را به منصوريان ترجيح داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خيلي وقت بود كــه از مرتضي تبریزي بهعنــوان یكي از گزینههاي اصلي استقالل نام برده ميشد.

این بازیكن آنقــدر به آبيهاي تهراني نزدیك شــده بــود كه حتي چندي پيش خبر رسيد او با مسووالن باشگاه اســتقالل هم به توافق نهایي رســيده امــا از ایــن اتفــاق چيزي نگذشــته بود كه حسن بيتسعيد به عضویت استقالل در آمد. این مساله ظاهرا همه معــادالت را به هم زد و تبریزي را از استقالل دور كرد.

بعــد از آن ظاهــرا حضور امير قلعهنویــي در ذوبآهــن اصفهــان انگيزهاي شــد تا مرتضي تبریزي در تيمش بماند.

بــه این ترتيــب تبریزي خيلي زود با مســووالن باشــگاه سبزپوش اصفهانــي وارد مذاكره شــد كه پس از آن به توافق رســيد و قراردادش را تمدید كرد.

قــرارداد تبریزي بــا ذوبيها 2 ساله است و او حاال ميخواهد به دور از هر حاشيهاي كارش را در ذوبآهن ادامه دهد. ظاهرا تبریزي اميد زیادي بــه موفقيت ذوبآهن بــا قلعهنویي دارد و ميخواهد بعد از اینكه تيمش در ســال اول با سرمربي جدیدش به موفقيت رســيد و راهي آسيا شد، در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا هم به كمك تيمش بياید.

رقابتهایــي كــه ذوبآهــن تا همين سال گذشته سابقه درخشاني در آن داشــت اما فصل گذشته این تيــم نه تنهــا خيلــي زود از مرحله گروهي حذف شد، بلكه حتي حضور دوباره در ليگ قهرمانان آســيا را هم از دست داد.

حــاال باید منتظــر ماند و دید تبریزي كه قــراردادش را به مدت 2 فصل دیگر بــا ذوبآهن تمدید كرد، به خواستههایش در این تيم ميرسد یا نه. تبریزي یكي از بهترین گلزنان ذوبآهــن در فصل گذشــته بود كه توانســت 10 گل به حریفــان بزند. گلهایي كــه هيچكدام از روي نقطه پنالتي نبوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.