كوليبالي در 2 راهي اصفهان-خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

موســي كوليبالي مدافع فصل گذشــته ســپاهان پس از یك فصل دوري ظاهرا قصــد دارد بار دیگر به خوزســتان برگردد. كوليبالي فصل گذشته همراه با عبدا... ویسي راهي سپاهان شد اما او نتوانست مثل زمان حضورش در اســتقالل خوزستان به خوبي بدرخشــد. به همين دليل این مدافع اهل كشور مالي تصميم دارد تيمش را تغيير دهد. گفته ميشود وی با عبدا... ویسي وارد مذاكره شده و حتي به توافق هم رسيده اما به خاطر اینكه فعال در كشــورش است نميتواند قراردادي امضا كند. البته كوليبالي از باشگاه سپاهان هم براي تمدید قرارداد پيشنهاد دارد كه باید دید در نهایت او در بازگشتش به ایران چه تصميمي براي فوتبالش ميگيرد. آیا در ســپاهان ميماند یا به استقالل خوزستان ميرود. به تيمي كه هنوز هم مشكالت مالي زیادي دارد. پيش از موسي كوليبالي، تا به امروز عباس بوعذار و طالب ریكاني با استقالل خوزستان قرارداد امضا كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.