تجمع هواداران فوالد مقابل باشگاه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود اینكه باشــگاه فوالد خوزســتان خيلي زود ســرمربي خود را انتخاب كرد و بيش از 3 هفته است سيروس پورموسوي هدایت قرمزهاي اهوازي را به عهده گرفته اما این تيم هنوز در نقل و انتقاالت نتوانسته سر و صدایي به پا كند. همين مســاله و اینكه فوالد خوزستان تا به حال تنها حميدرضا گلزاري را بهعنوان بازیكن جدید به خدمت گرفته و البته ستارهاي مثل ساسان انصاري را از دست داده باعث نگراني هواداران شده.

به این ترتيب هواداران فوالد خوزستان یكشنبه سر تمرین تيم حاضر شدند و اعتراض خود را اعالم كردند اما این مساله راه به جایي نبرد تا آنها به باشگاه بروند و جلوي آنجا تجمع كنند. این تجمع اعتراضآميز باعث شــد مسوول امنيت باشگاه فوالد خوزســتان به ميان هواداران بياید و با آنها لحظاتي صحبت كند اما از دیگر مسووالن باشگاه هيچ خبري نشد كه نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.