شكار دوربين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جشن بازيكنان تيمملي پس از سوت پايان بازي ايران و ازبكستان، صحنههاي جالبي را براي فوتبال ايران رقم زد. درست موقعي كه كیروش و مليپوشــان شــادمان از اين سو به آن ميدويدند و هيجان اين صعود مقتدرانه به تماشــاگران بال پرواز داده بود، عليرضا بيرانوند يكي از جالبترين و البته متفاوتترين صحنههاي اين شــب حماســي را خلق كرد. اين صحنه عجيب در لحظهاي به دست دوربينها شكار شد كه دروازهبان مليپوش پرسپوليس دوربين عنكبوتي ورزشگاه آزادي را در ارتفاعي نسبتا پايين و در كمترين فاصله از خودش ديد. در اين لحظه بيرانوند بدش نميآمد با پرشي بسيار بلند، دوربين را شكار كند و قصدش هم همين بود اما فقط چند سانتيمتر كم آورد. شايد هم بخت با دوربين عنكبوتي يار بود كه دست دروازهبان بلند قامت تيمملي به آن نرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.