تئاتر در ورزشگاهها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عروســكهاي غولپيكري كه پيش از بازي دوشنبه شب ايران و ازبكســتان در ورزشگاه آزادي نمايش اجرا كردند، قرار اســت از اين به بعد ميهمانهاي هميشه فوتبالمان باشــند. ميهمان فوتبال باشــند و مســائل فرهنگ را به نمايش بگذارند. درباره آن عروسكها و نمايشهايشان اميرحسين شفيعي مدير دفتر تئاتر خياباني حوزه هنري گفته: «طبق تفاهمي كه ميــان كميته فرهنگي فدراســيون فوتبــال با حوزه هنري انقالب اســالمي داشــتيم، ايدهاي را مطرح كرديم كه ورزشــگاهها محلي براي اجراي آثار نمايشــي باشد تا براي فرهنگســازي در حوزه فوتبال از هنر تئاتر كه يك رسانه تأثيرگذار است، استفاده شود. البته از آنجا كه بازي زير نظر فيفا و كنفدراســيون فوتبال آسيا برگزار ميشد، نمايشها را كوتاه اجرا كرديم چون ناظر بازي و همچنين اعضاي تيمملي ازبكســتان از برنامهاي كه داشتيم بسيار متعجب شــدند و اين كار برايشــان عجيب و غيرمرسوم بــود. البته ناظران بازي مشــكلي با اين برنامه نداشــتند و خوشــبختانه بازخورد خوبي هم از تماشــاگران و اهالي رسانه گرفتيم.» و حاال برنامه اين اســت كه ايــن نمايشهاي متفاوت كه گهگاه در تئاتر به تماشايشــان مينشــينيم، در جريان بازي بعدي تيمملي برابر سوريه و همچنين بازيهاي ليگ برتــر در فصل پيشرو، دوباره و البتــه با طرح موضوعات تازهتري به اجرا گذاشــته شوند تا به قول مدير دفتر تئاتر خياباني حوزه هنري، تماشــاگران فوتبــال ديگر فرصتي براي درگيري و پرداختن به حاشــيهها نداشــته باشند: «تماشــاگران فوتبال به ويژه در بازيهــاي ملي و مهم، ساعاتي طوالني را بيهوده ميگذرانند و حاال ما ميخواهيم بيشترين سود را از اين زمان ببريم و فرهنگسازي كنيم. ما در اســفندماه سال گذشــته تجربه موفقي براي اجراي نمايش در ورزشگاه آزادي هنگام برگزاري يكي از مسابقات فوتبال باشــگاهي آسيا داشتيم كه در همين رابطه، در دو ســه ماه اخير با دوستان در فدراســيون فوتبال جلساتي را برگزار كرديم تا در بازيهــاي انتخابي ايران براي جام جهاني هــم بتوانيم اين اجراها را ادامه دهيم. بر اســاس اين تفاهم، دو اثر نمايشــي را با اســتفاده از عروسكهاي غولپيكري كــه برخي از آنها براي اوليــن بار رونمايي و ويژه اين رويداد طراحي شــده بودند، به كارگرداني حامد زارعان اجرا كرديم. همچنين طبق قرارمان با فدراســيون در نظر داريم اين برنامه را در ورزشــگاههاي ديگر در ليگ برتر فوتبال هم اجــرا كنيم كه در حال نهايي كردن اين تفاهم هســتيم. ضمن اينكه برنامه ويژهاي هم به مناســبت جشن پيروزي در بازي ايران و سوريه تدارك ديده خواهد شد.» شفيعي كه كارگرداني يكی از اجراهاي پيش از بازي ايران و ازبكســتان را خودش به عهده داشــت، با اشاره به اين تجربه گروهش هم گفته: «با توجــه به رونمايي تعدادي از عروســكهاي برنامه و اجراي بينقص نمايشها، دنبال برندســازي در اين زمينه هســتيم. همچنين با همكاري مسووالن فدراسيون فوتبال تالش بر ادامه اجراي اينگونه آثار نمايشي داريم چرا كه اين اتفاق در نهايت به نفع تئاتر هم خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.