مرد ركوردها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از تيمملي هميشه آماده برزيل، فوتباليستهاي ايرانــي بودند كه به جام جهاني رســيدند؛ آن هم بعد از هزار دقيقه گل نخوردن. تيمملي، يازده بازي اســت كه گل نخورده و زيباتر شــايد اين باشد كه بگوييم تنها تيم در جهان اســت كه در رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2018 دروازهاش به روي هيچ تيمي باز نشده است. مهمتر اما اينكه فوتبال ايران در طول تاريخش دو صعــود پياپي را هرگز تجربه نكرده بود. با كارلــوس كيروش اما اين افتخار هم نصيبمان شد. اول برزيل صعــود كرد و ما هم بــا ركورد جهاني گلنخوردنمان شــديم دومين مسافر جام جهاني. ما دومين صعود پياپي را جشن گرفتيم و كارلوس كــيروش، چهارمين حضــورش در جام جهاني را. براي همين بود كه بعد از بازي، با پيراهن شــماره 4 تيمملي جلوي دوربينها خودنمايي ميكرد. مرد پرتغالي در ســال 2002 آفريقاي جنوبي، در سال ،2010 پرتغــال و در ســال 2014 ايران را به جام جهاني رسانده بود و حاال قرار است يك بار ديگر با تيمملي ايران به جذابترين مسابقات فوتبالي دنيا برود. كيروش سرمربيگري را در سال 1989 با تيم زير 20 ســال پرتغال آغاز كــرد؛ هماني كه بعدها به نســل طاليي پرتغال معروف شــد و با كارلوس كــيروش، دو بار قهرمانی جــام جهاني جوانان را تجربه كرد. كارلوس در ســال 1991 هدايــت تيمملي پرتغال را بر عهده گرفت و در ســال 1994 هم ســرمربي اسپورتينگ ليسبون شد. كيروش در ادامه هدايت تيمهاي مترواستارز آمريكا، ناگويا گرامپوس ژاپن، تيمملي امارات و تيمملي آفريقاي جنوبي را به عهده گرفت و در سال 2002 به عنوان دستيار فرگوسن در منچســتريونايتد انتخاب شد. يك سال بعد اما رفت تا ســرمربيگري رئال را تجربــه كند. او البته تجربه موفقي در مادريد نداشت و يك قهرماني در سوپرجام اسپانيا، تنها دستاوردش بود. كيروش در سال 2004 به منچســتريونايتد بازگشت و تا سال 2008 دســتيار اول فرگوسن بود. فاصله سالهاي 2008 تا 2010 را با ســرمربيگري تيمملي پرتغال ســپري كرد و پس از شكســت يك بــر صفر برابر اســپانيا در مرحله يك هشــتم نهايي جام جهاني آفريقاي جنوبي و حذف از اين رقابتها، بركنار شد. ايــن بركناري در واقع به ســود فوتبال ايران بود و كارلوس كيروش در سال 2011 سرمربي تيمملي ايران شــد. ســودي هم كه گفتيم فوتبال ايران از بركناري كيروش از تيمملي كشــورش برد، همين دو صعــود پياپي به جام جهاني و ركورد منحصر به فرد تيمملي است در گل نخوردن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.