ستاره نميخواهند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آخرين بار ســه سال پيش بود كه زالتان ابراهيموويچ بهعنوان محبوبترين ورزشكار سوئد معرفي شد؛ آنهم براي پنجمين سال متوالي. زالتان رقيبانش را كه هر ســه اسكيباز بودند، پشت سر گذاشت و با تصاحب نزديك به 59 درصد آرا محبوبترين ورزشــكار سوئد شد. حاال عجيب نيست كه بازگشت چنيــن بازيكني به تيمملي ســوئد را نخواهند؟ البته كه عجيب اســت اما واقعيت دارد چرا كه 65 درصد مردم ســوئد دوســت ندارند بهترين گلزن تاريخ فوتبالشــان به تيمملي برگردد. اين ادعايي است كه اسكاي اسپورت مطرح كرده و در توضيح آن، چنين نوشــته است: «زالتان ابراهيموويچ بعد از يورو 2016 از تيمملي ســوئد كنار رفت. اين در حالي است كه او بهترين گلزن تاريخ تيمملي فوتبال اين كشــور است. سوئد اخيرا در ديدار حساس خود در انتخابي جام جهاني روســيه دو بر يك فرانســه را شكست داد. بعد از اين برد تاريخي مردم ســوئد رضايت خودشــان را از تيمملي سوئد اعالم كردند و در تازهترين نظرسنجي صورت گرفته، 65 درصد از مردم اين كشور اعالم كردند كه دوســت ندارند زالتان به تيمملــي بازگردد. آنها گفتند كه ميخواهند تيمملي ســوئد با همين تركيب، رقابتهاي انتخابي جام جهاني را ادامه دهد. البته كه او هم برنامهاي براي بازگشت به تيمملي ندارد و فعال حتي مشــخص نيســت كه فصل آينده او را با پيراهن كدام تيم در ميادين خواهيم ديد. ستاره سوئدي كه زانوي آسيبديدهاش را چند هفته پيش در آمريكا به تيغ جراحي ســپرد، تا زمســتان بايد بيرون گود باشد و شايعهها گفتهاند او در بازگشت، فوتبالش را در آمريكا ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.