ستارههاي ديروزي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي پروين و ضيا عربشــاهي؛ پرسپوليس، سال .1365 درخشش پروين البته از دهه 50 آغاز شد اما فوتبال او تمامي نداشت انگار. در توصيــف او همين بس كه بدانيم علي پروين شــايد از معدود بازيكنان و شــايد هم تنها بازيكني بود كــه نامش تا آخرين روز بازيگرياش در 41 ســالگي، بر ســر زبانها بود و خودش مورد تقدير. پروين 14 بار با پرســپوليس قهرمان شــد، دو بــار با پيكان و 6 قهرماني را هم با تيمملي تجربه كرد. عربشــاهي هم اگر چه به اندازه پروين ميدان نديد و جام نياورد اما در 173 بازي كه براي پرســپوليس به ميدان رفت، 10 گل زد و 19 بــازي ملي هم در كارنامه دارد كــه در اين بازيها دو گل زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.