پروفسور عصباني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«مليپوشــان نيايند، جريمه ميشــوند.» اين تهديد، پاســخ برانكو عصباني بود به برنامههاي كيروش كه همزمان با دوره آمادهســازي پيــش از فصل تيمها، مليپوشــان را بــه اردو برده بود. ســرمربي پرســپوليس شايعه خريدهاي خودســرانه اين باشگاه را هم با جمله «من هم همين بازيكنان را ميخواســتم» رد كرد و بعد هم كنايهاي به منصوريان زد كه ادعا كرده بود شهرآورد را ميبرد. تيم ليگ يكي خونه به خونه رفته بود ســراغ اخراجيهاي استقالل و كفشگري هم دوباره به تيم دايي رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.