درخشش اينيستا در كويت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعــد از بازي اســپانيا و مقدونيــه در انتخابي جام جهاني 2018 آندرس اينيســتا همانگونه كه بــه يكي از حاميان مالي بارســا تعهد داده بود، در يك بازي دوستانه فوتسال در كويت به ميدان رفت. او در واقــع آمادگي و مهارتهايش را به رخ كشــيد و نه تنها چند گل زد، بلكــه «پاس گل»هاي زيبايي هم داد و زيباترين صحنه را وقتي خلق كرد كه با يك دريبل سرپاي دوطرفه از دو بازيكن حريف گذشــت و تماشــاگران را به وجد آورد. اينيســتا در پايان بازي به صــورت ويژه مورد تقدير قرار گرفته و گفت: «براي من تجربه اين روز خوب، لذتبخش است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.