ادعاي واهي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســادهترين راه براي توجيه، متهم كردن اين و آن است كه سرمربي تيمملي فوتبال قطر به خوبي انجامش ميدهد. خورخه فوســاتي كه تيمش با قعرنشــيني در جدول گروه يــك رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2018 خيلي وقت اســت شانسهاي صعود را از دست داده، يــك بار ديگر از بــازي ايران و قطر وام گرفته تــا ناكامي تيمش را بيندازد گردن داور. او دوشــنبه شب در حالي كه براي صحبت درباره بازي تيمش برابر كرهجنوبي به سالن كنفرانس رفته بود، گفت: «قطر در مسير راهيابي بــه جامجهاني از داوري ضربــه بزرگي خورده اســت. تصميمهاي ناعادالنهاي عليه ما در بازي با ايران در تهران و بازي با ازبكستان در تاشكند از سوي داوران اتخاذ شد. البته در بازي با ايران من سرمربي قطر نبودم اما فيلم بازي را كه ديدم، متوجه شدم مربيان و بازيكنان ايران با حمله به ســمت بازيكنان قطر مشكل درست كردند و باعث محروميت 4 بازيكن قطر شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.