روز استراحت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جز اخبار ورزشي كه يك بار ساعت 12:45 و بار ديگر ساعت 18:30 از شــبكه سه پخش ميشود، برنامه ورزشــي ديگري در برنامههاي پخش اين شبكه و همچنين شــبكه ورزش قرار نگرفته و طرفداران برنامههاي ورزشي ميتوانند امروز را استراحت كنند تا برسند به يك آخر هفته واليبالي و پرهيجان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.