برنامه كيروش: 7 اردو تا جام جهاني

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

صعود زودهنــگام ایران به دومین جام جهاني متوالي در روســیه 2018 باعث شد تا کارلوس کيروش برنامهاي که از مدتها قبل براي آمادهسازي تیم ملي براي حضور مقتدرانــه در مرحله نهایي ایــن رقابتها تدوین کــرده بود را آماده کنــد. برنامهاي کامل بــا هدف اردوي آمادهســازي که در مجمــوع 99 روز از 365 روز باقي مانده تا روسیه 2018 را به خود اختصاص ميدهد.

ایــن اردوها کــه از ماه آینده شــروع خواهد شــد بار دیگر همزمــان خواهد بود با لیــگ برتر در دور هفدهم تا فشــردگي برنامههاي ملي مــد نظر کارلوس کيروش با برنامههاي باشــگاهي بار دیگر زمزمههاي دلخــوري و انتقادات اهالــي فوتبال را رقم بزند. برنامه فشــرده مد نظر ســرمربي تیم ملي بــراي جام جهانــي از زوایاي مختلف قابل بررسي اســت. برنامه فشرده تیم ملي در برنامهاي که کارلوس کيروش منتشــر کرد به این شرح است: کمپ یک: از یکم شهریور تا 14 شهریور 96 کمپ دو: از 5 مهر 96 تا 18 مهر 96 کمپ سه: از 10 آبان 96 تا 24 آبان 96 کمپ چهار: از 17 آذر 96 تا 19 آذر 96 کمــپ پنــج: از 23 اســفند 96 تــا هفتم فروردین 97 کمپ شــش: از 15 اردیبهشــت 97 تا 10 خرداد 97 کمــپ هفت: از 11 خرداد 97 تا 23 خرداد 97 با نگاهي به این برنامهریزي و تاریخهاي در نظر گرفته شــده این سوال پیش ميآید فشــردگي و فشــاري که در فصل پیش رو بر روي دوش بازیکنان، مربیان و باشــگاهها قرار ميگیــرد را چه کســي باید مدیریت کند؟ از یک ســو کارلــوس کيروش حق دارد چنیــن برنامهاي براي تیم ملي تدارك ببیند تا شــانس خود را براي صعود به دور دوم جام جهانــي آن هم براي اولین بار در تاریخ ملي ایران امتحان کند از سوي دیگر باشگاهها و بازیکنان نیز حق دارند که نسبت به بازيهاي فشرده و چند روز یکبار آن هم با سیســتم حاکم بر آمادهسازي در فوتبال ایران معترض باشند.

در این میان ســازمان لیگ هم بعد از مصوبه اخیر هیات رییســه خــود در قبال تکرار ســهمیه باشــگاهها در جذب بازیکن بزرگسال به اندازه 18 بازیکن همچنان روي افکار و عقاید خود براي تحت فشار گذاشتن تیمهاي لیگ برتري پافشــاري ميکند در حالــي که هیچ کجاي دنیــا پیدا نميکنید که باشــگاهها اینگونه در راه خرید و فروش در منگنه قرار بگیرند و در فصلي ســخت و دشوار با کمترین تجهیزات در پي مقابله با فشارها و استرسها باشند.

لــزوم اســتفاده از 18 بازیکن در یک فصل فشرده از جمله قوانیني بود که ميشد حداقــل براي یک فصل آن هم در آســتانه جام جهاني تغییر کند تا به این شکل قدرت مانور تیمها و مربیان براي استفاده چرخشي از بازیکنان بیشتر شود.

قطعا سازمان لیگ ميتوانست با تفکر بیشتر و تعامل سازندهتر با باشگاهها و کادر فني تیم ملي گامي بلند و اساســي در راه پایان دادن به نگرانيها و استرسهاي موجود بردارد اما از این نکته کلیدي بار دیگر غافل شد تا کمي اوضاع پیچیدهتر از همیشه شود چون اردوهایــي که تیم ملي در حین لیگ برتر، جام حذفي و پلي آف و مرحله گروهي لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته ميتواند تنــور اختالفات احتمالي را شــعله ورتر از سال گذشــته و سالهاي قبلتر از آن کند. از همه بدتر درصد آسیب دیدگي مهرههاي کلیــدي و بعضا مليپوش در آســتانه جام جهاني نیز باالتــر خواهد رفت چون تحمل فشــار 30 بازي لیگ برتر، 6 بازي احتمالي در جــام حذفي، 6 تا 8 بــازي احتمالي در لیگ قهرمانان آسیا براي نمایندههاي ایران در این مسابقات و متعاقب آن 9 تا 13 بازي ملي مد نظر کــيروش براي هیچ بازیکن و ستاره فوتبال ایران آســان نخواهد بود آن هم با این وضعیت از بدنســازي و تمریناتي که بر فوتبال باشــگاهي ایران حاکم است. پس چه خوب بود سازمان لیگ برتر و سران این سازمان که همواره براي هر سوالي یک پاســخ دارند این بار به این ابهامات با تفکر بیشتري پاســخ داده و راهکار خود را ارائه بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.