كیروش: براي جهانگردي به روسيه نميرويم

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

صعود مقتدرانه ایــران بهعنوان دومین تیم به جام جهانــي مورد توجه رســانههاي اروپایي قرار گرفته است. به همین بهانه رسانه معتبــر ESPN پاي صحبتهــاي کارلوس کیروش نشســته تا او از کار در ایران، ایدهها و برنامههایش بگوید.

ســرمربي پرتغالي که تیمش در مرحله مقدماتي جــام جهاني با 20 امتیــاز و بدون گل خــورده به رکوردي اعجاب انگیز دســت یافت، در این گفتوگو اظهار داشــت: «جو و هیجان هواداران خارقالعاده بود. آنها شایسته این اتفاق بودند. ما ســعي نکردیم فقط به جام جهاني فکر کنیم. نخواســتیم فقــط 2 بازي بکنیم. بلکه خواســتیم روي ازبکستان تمرکز کنیم. اینکه برنده بازي شــویم و امتیاز جمع کنیم. تردیدي نیست تیم برتر میدان بودیم و خوشبختانه برنده هم شدیم. در فوتبال کسي باید برنده شود که آن، ما بودیم.»

وي ادامــه داد: «فکر ميکنــم و صادقانه ميگویم 2 رقابت در ســطح آسیا هست. یک آمار و ارقــام و دیگري رقابتهــاي واقعي. از منظر امتیاز و آمار، ارقام نشان ميدهند که ما تیم شماره یک هســتیم. هیچ تردیدي در این مورد وجود ندارد. حتي یــک گل هم دریافت نکردیم. بازنده نشدیم و هنوز 2 بازي باقیمانده براي جام جهاني برگزیده شدیم اما در مجموع هنوز از ســطح بینالمللي فاصله داریم. از این جهت، معتقدم کره جنوبــي و ژاپن یک گام از ما جلوتر هســتند. آنها تجربه بیشتري دارند و فوتبالشان به استانداردهاي اروپایي نزدیکتر است. به هرحال یک فاصله است که باید آن را حین دوره آمادهسازي پرکنیم.»

کیروش همچنین عنوان کرد: «خیليها متوجه نميشوند ارزشي که براي این انتخاب و راهیابي کســب کردیم، چقدر است. سخت است که براي دنیا مشکالتمان را شرح دهیم و زمین براي تمرین کردن یا بازي بیابیم.»

کیروش که در دوران 6 ســاله حضورش چالشهــاي زیادي بــا فدراســیون فوتبال و باشگاهها داشــته، هم اکنون خواهان حمایت کامل در 12 ماه باقیمانده است. او در این مورد بیان کرد: «تالش خواهم کرد تا گفتهاي شبیه به گفته یک رییس جمهــور معروف، قدیمي و بزرگ داشته باشــم. اینکه بگویم سوال این نیســت که تیم ملي چــه کاري ميتواند براي ایران بکند اما چه کاري ایــران براي تیم ملي ميتواند انجام دهد.»

وي افزود: «براي دســتیابي به پیشرفت، نیاز به ساختار بهتر و حمایت مالي مطلوبتري براي برگزاري اردو و مسابقات دوستانه داریم. اگر این کار را نکنیم، نتیجه حاصل نميشــود. چنین اتفاقي انتظــار هواداران ایراني و چیزي که سزاوارش باشــند، نخواهد بود. اکنون وقت آن اســت که تیم ملي ایران همه کارها را براي فوتبال ایران کرده اســت. اکنــون فرصت آن است مسوولیتها را باالتر ببریم. شور و اشتیاق هســت و ما باید برنامه دیگري را به مورد اجرا بگذاریم تا بازیکنان گوناگون بتوانند پیشرفت کنند. پرتغال 26 یا 30 ســال قبــل بازیکنان خوبي را عرضه کرد اما در پرتغال ما نخوابیدیم تا بازیکن ســاخته شــود. این چیزي است که جایش در ایران خالي است. یک برنامه مدون و کامل با همه ساختارها و حمایتهاي فردي.»

وي همچنین عنوان کرد: «ما 26 بازیکن یا بیشتر ساختهایم که دســتم براي کارهاي دیگر باز اســت. 3 دروازهبــان دارم، 3 مدافع کناري دارم و بقیه هم همینگونه هســتند. در جام جهاني بعدي، ميتوانــم به مردم آرامش دهم و آنها را پرشور نسبت به بازيها نگه دارم و اســتانداردها را حفظ کنم. این امر بســتگي به آن دارد که بازیکنانمان درخشــان باشند. هیچگاه در زندگي بازیکناني نســاختهام که تا این حد آماده جانفشاني باشند.

کیروش در مــورد هدفش نیــز عنوان کرد: «هدف و رویایم این اســت کــه در جام جهاني 2018 به مرحلــه حذفي صعود کنیم. من بــا این حس کــه دیگر کارمان بــه پایان رســیده، ميجنگــم. نبایــد فقط بــا حضور در مرحله گروهــي راضي باشــیم. بلکه باید جاه طلب باشــیم و فکر بزرگ داشــته باشیم. پس بدانید که به روســیه بهعنــوان جهانگرد نميرویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.