ارد چالشنخست یروش- برانک

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

اگــر تصور كنیم پرســپولیس همچنان 5 یا 6 مليپوش داشــته باشــد حدود 02تا 25 درصــد نیروهــاي كیروش احتمــاال یکي دو روز اول اردوی تیــم ملــی را از دســت خواهنــد داد. از طرفي اگر قــرار بر حضور بازیکنان پرسپولیســي در اردوي تیم ملي باشــد برانکو در فاصله بین دو بازي رفت و برگشــت مقابل االهلي بهترین مهرههایش را به مدت دو هفته در اختیار نخواهد داشــت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.