چراغ سبز كيروش براي بازگشت مربيان ايراني

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

بعد از جدایي کادر ایراني تیم ملي فوتبال شــامل جــواد نکونام، مهرداد خانبان، مارکار آقاجانیان و محســن معتمد کیا، ســرمربي تیم ملي به غیر از آرین قاسمي(مترجم) از هیچ فرد ایراني در کادر خود استفاده نکرد. کيروش چنــد مربي خارجي را به کادر تیم ملي اضافه کــرد و حتي فردي به نام فیلیپ که سابقه ســردبیري روزنامه رکورد پرتغال را در کارنامه دارد نیز به جمع این نفرات پیوســته اســت. درباره این خبرنگار پرتغالي گفته ميشد که مدیریت رســانهاي تیم ملي را برعهده گرفته اما کيروش اعالم کرد او مدیررســانهاي نیســت و براي انجام برخي مشاورهها به سرمربي در امور رسانهاي و اطالعاتش در بعد بینالمللــي به ایران آمده اســت. با این وجود همه اعضــاي کادر تیم ملي در حال حاضر پرتغالي هســتند و همکاري شــان با فدراسیون فوتبال را ادامــه ميدهند. این درحالي اســت که وقتــي کيروش با اصــرار منتقدان بــراي بازگشــت کادر ایراني مواجه شــد، این موضــوع را رد نکــرد. او همه چیز را بــه آینده واگذار و اعالم کــرد هرچه خداوند بخواهد همان ميشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.