كدام بازيكن تيم ملي به برمن ميرود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از حضور الكســاندر نوري در ورزشــگاه آزادي و تماشــاي بازي ايران و ازبكســتان همه ميخواســتند بدانند ممكن است اين مربي روي بازيكنان تيم ملي نظر داشته باشد؟

ايــن يكــي از موضوعــات جذاب مصاحبه بود، ولي او با پختگي يك مربي حرفهاي حاضر نشــد به هيچ نامي اشاره كند.

با ايــن حال به نظر ميرســد او به دقت ايــن بازي و بازيكنــان را زير نظر گرفتــه و در صورت نياز براي جذب آنها اقدام خواهد كرد.

او بهعنــوان يك ايراني اين مزيت را نسبت به ساير تيمهاي اروپايي دارد كه بازيكنان اين تيم را به خوبي ميشناسد و تواناييهاي آنهــا را ميداند. همچنين ارتباط خوبش با كیروش كمك ميكند تا در صــورت نياز اطالعــات الزم را به دست آورد. در تيم فعلي ايران بازيكنان مســتعد زيادي حضور دارند، ولي آنچه ميتوانــد در اين انتقــال احتمالي موثر باشد، نيازهاي فني وردربرمن است.

اين تيم نقل و انتقاالت تابستاني را تازه شــروع كرده و قبل از هر چيز بايد تكليف بازيكنان فعلي تيم روشــن شود. به هر حال ممكن است در روزهاي آينده اين باشگاه آلماني سراغ يكي از بازيكنان تيــم ملي بيايد يا اين انتقال به نيمفصل يا فصول آينده موكول شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.