مجموعهايدرقلبشهر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكســاندر نــوري دربــاره امكانــات وردربرمــن ميگويد: «باشــگاه ما در قلب شهر است و هيچ باشگاهي در آلمان چنين وضعيتي نــدارد. اطراف ورزشــگاه اصلي زمينهاي تمريني اســت. مــا زمينهايي داريــم كــه سيســتم گرمايشــي دارند. زمينهاي چمــن مصنوعــي و همينطور هيبريــدي (تركيبي از چمــن طبيعي و مصنوعــي) داريم. مركز اســتعداديابي ما در آلمــان بهترين اســت و كمك ميكند تا بازيكنان جــوان زيادي بــه تيم اصلي برسند.»

نوري درباره تيمهاي پايه برمن اضافه ميكند: «تيم زير 17 ســالههاي برمن به فينال آلمان رسيده. ما توانستيم بازيكنان جوان خوبي مثل ماكسيميليان اگشتاين و عثمــان مانه را از تيم جوانان به تيم اصلي برسانيم. باشــگاه ما زيرساختهاي خيلي خوبي دارد كه براي موفقيت در بوندسليگا بســيار مهم است. اين براي باشگاهي مثل وردربرمــن اهميت زيــادي دارد، چون ما قادر نيســتيم هر فصــل 20 ميليون يورو بــراي خريد بازيكنان جديد هزينه كنيم و بايد تيم را با بازيكنان جوان تقويت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.