اردویاولتيمملي،چالشنخستكیروش-برانكو

بعــد از همه چالشهایي كه میانه برانکو و كیروش را در زمســتان گذشــته شــکرآب كرد از دو ســه ماه پیش رســانهها خطر احتمــال جنگ لفظي دو مربــي خارجي و موفــق حاضر در فوتبال ایــران را پیش بیني ميكردند اما ایــن بار و در روزهاي بعــد از پایان فصل تداخلي بیـ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

برخاف تمام بدبينيهاي روزهاي آخر ســال 95 كیروش دوباره از پرسپوليســيها به تيم ملي دعوت كرد و بــا وجود اينكه كمتر از قبل از آنها بهره گرفت(در ســه بازي آخر مقدماتي دو يا سه بازيكن پرســپوليس در تركيــب اصلي تيم ملــي بودند) اما حضــور اين بازيكنان در پيــش رفتن تيم ملي و ركوردي كه بر جاي گذاشــت مشهود بود كما اينكه مهدي طارمي در هر ســه بازي گل زد و بيرانوند هم در هر سه مســابقه دروازهاش رابسته نگه داشت و با وجود ثبت موفقيت به نــام كار گروهي نميتوان از تواناييهاي اين نيروهاي قرمز به راحتي گذشت.

تيــم ملي بــه جــام جهانــي صعود كــرد و پرســپوليس هم ضمن كســب مقام قهرماني ليگ برتر به جمع هشــت تيم برتر ليگ قهرمانان آســيا راه يافت اما فصل بعد و زماني كه تقويم پرسپوليس فشردهتر از قبل دنبال شود و تيم ملي هم در راستاي آمادهسازي براي جام جهاني كار سختتر و پيچيده تري داشته باشد شرايط بايد به گونهاي باشد كه نه تيم ملي متضرر شود نه پرسپوليس.

كارلوس كیروش در آخريــن اظهارنظرهاي خــود و ضمن اعــام برنامههاي تيــم ملي در يك سال آينده گفته پرســپوليس بايد مثل باشگاههاي بــزرگ اروپايي كه بعضا هر ســه روز يك مســابقه انجام ميدهنــد فداكاري كند. كــیروش البته به شرايط استثنايي پرســپوليس واقف است و به اين نكته در صحبتهاي خود اشــاره كــرده اما آيا بايد ديد پرســپوليس ظرفيت انجام ايــن كار يا به قول كیروش فداكاري بزرگ را دارد يا خير؟

با برنامهاي كــه كیروش اعام كــرده و تمام كمپهاي تمريني تا 23 خرداد ماه سال آينده و قبل از جام جهاني را ديده مشــخص است كه تيم ملي در طول يك سال 59 روز در اردو خواهد بود. از اين ميان و با در نظر گرفتن اينكه فصل هفدهم ليگ برتر از روز 5 مردادماه آغاز خواهد شد و 7 ارديبهشت سال آينده به پايان ميرســد دو اردوي آخر يعني 38 روز اين 59 روز تداخلي در ليگ برتر ايجاد نميكند و به نظر نميرسد 21 روز تعطيلــي در ليگ 9 ماهه و انجام شــش بازي تداركاتي براي تيم ملي زياده خواهی و نامتعارف باشد.

با ايــن حــال اردوي اول تيم ملي و نخســتين كمپي كه كیروش در نظر گرفته ميتواند برنامههاي پرســپوليس را با چالش مواجه كند. اولين كمپ تيم ملي از اول تا 14 شهريورماه برگزار خواهد شد. اين اردو احتماال بعد از برگزاري چهار هفته از فصل جديد ليگ برتر و به مدت دو هفته برگزار ميشــود و تاريخ شروع اردو اما درســت فرداي بازي رفت پرسپوليس مقابل االهلــي در مرحله يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان است. حال اگر اردوي تيم ملي در خارج از كشور باشد و مثا بازي پرسپوليس در بيشكك قرقيزستان برگزار شود شــرايط براي مليپوشان پرســپوليس دشوار

اگر تصور كنیم پرسپولیس دوباره 5 یا 6 مليپوش داشته باشد حدود 02تا 25 درصد نیروهاي كیروش احتماال یکي دو روز اول اردو را از دست خواهند داد. از طرفي اگر قرار بر حضور بازیکنان پرسپولیسي در اردوي تیم ملي باشد برانکو در فاصله بین دو بازي رفت و برگشت مقابل االهلي بهترین مهرههایش را به مدت دو هفته در اختیار نخواهد داشت

ميشود. با توجه به شرايط پرسپوليس اگر تصور كنيم اين تيم دوباره 5 يا 6 مليپوش داشته باشد حدود 02تا 25 درصد نيروهاي كیروش احتماال يكي دو روز اول اردو را از دست خواهند داد. از طرفي اگر قرار بر حضور بازيكنان پرسپوليسي در اردوي تيم ملي باشد برانكو در فاصله بين دو بازي رفت و برگشــت مقابل االهلي بهترين مهرههايــش را به مدت دو هفتــه در اختيار نخواهد داشت. هر چند اين بازيكنان يك هفته مانده به بازي برگشت در ابوظبي به تيم برمي گردند اما بعيد نيست به محض بازگشت به اردوي تيم مسابقهاي در ليگ برتر در پيش داشته باشند. با اين حساب شرايط براي بازيكنان و برانكو ســخت خواهد شد چرا كه هم بحث خستگي و آسيب پذيري بازيكنان پيش ميآيد هم وضعيت فني پرســپوليس در آستانه يك مسابقه مهم آسيايي به هم ميريزد.

هر چند بعيد اســت ديگر چالشي بين سرمربي تيم ملي و پرســپوليس ايجاد شود اما به نظر ميرسد براي اين مقطع زماني يا برانكو و بازيكنان مليپوشش فداكاري كنند و با ســختيها كنــار بيايند يا اصا در اردوي دو هفتهاي شهريورماه شركت نكنند. شايد هم كیروش فداكاري كند و اصا از پرسپوليسيها دعوت نكند. يا چنانچه بازيكنان به اردو رفتند ســازمان ليگ هم ميتواند بازي احتمالي ليگ برتري سرخها بعد از اردوي دو هفتهاي را لغو كند و به پرســپوليس كمك كند كه البته حتي در اين صورت مشكات پيش گفته تا حدود زيادي وجود خواهد داشت.

بعــد از صحبتها يكیروش در مــورد وضعيت پرســپوليس و اشــارهاش به فداكاري هنــوز برانكو موضعي نگرفته اما بايد ديد در بازگشــت پروفســور به ايران و شــروع تمرينات پيش فصل پرســپوليس طرفين از حاال ميتوانند براي معضل دوماه بعدشــان به نتيجه مشترك و مفيد برسند يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.