كلهر:بانوراللهيپرسپوليسكاملميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود كلهــر درباره نقــل و انتقاالت پرســپوليس ميگويــد: «نفراتــي كــه به پرســپوليس اضافه شــدهاند ميتوانند نقاط ضعف اين تيم را پوشــش دهند. پرسپوليس در دفــاع مياني بازيكن جانشــين نداشــت و در دفــاع چپ هم بازيكناني با پســتهاي غير تخصصي بازي ميكردند. با حضور منشا قدرت خط حمله هم بيشــتر خواهد شــد و اگــر نوراللهي برگردد تيم كامل ميشــود و حتي نفرات ذخيره مناسبي خواهيم داشت.» هافبك ســابق پرســپوليس درباره جدايي رفيعي ميگويــد: «به نظرم فوتباليســت تا وقتي روي پا هست با دريافت پيشنهاد خوب بايد برود. مطمئنا هواداران هم ميپذيرند كه بازيكن بايد به فكر زندگي و آينده خود باشد. در زمان ما در آلمان اردو داشــتيم كه آري هان، جواد منافي را ميخواســت اما جواد به اين تيم نرفت. از آلمان برگشــتيم و حادثه تلخــي براي منافي پيش آمد كه يك ســال هيچ كس احوال او را نميپرسيد. مشكات را نميتوان پيش بيني كرد و بازيكن بايد آينده نگر باشد.» پيشكسوت پرسپوليس ميگويد: «االن ســروش يكــي از بهترين هافبكهاي ماست و روي بورس است. او بهترين دورهاش را ميگذارنــد و حتما پول خوبي ميگيرد اما پرســپوليس هيچ وقت به يك بازيكن متكي نبوده و بدون سروش هم نتايج خوبي گرفته و قهرمان شــده. االن فوتبال حرفهاي شــده و ســروش هم تصميم بــدي نگرفته ضمن اينكه يك ســال بعد ميتواند برگردد و براي پرسپوليس بازي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.