سوپرجام مهمترین بازي تداركاتي پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس از يكشــنبه تمرينات خود را آغاز خواهــد كرد و احتماال بعــد از 5 تا 7 روز تمرين در تهران راهي كشــوري اروپايي ميشود تا در شرايط آب و هوايي بهتري تمرينات ســنگين بدنسازياش را انجام دهد.

پيش بيني ميشــود پرســپوليس قبل از هفته آخــر تيرماه به تهران برگردد و براي ليگ برتر آماده شــود. البته قبل از بازي هفته اول آنها بايد روز 30 تير مسابقه سوپرجام را در تهران برگزار كنند و كا برنامه فشرده تري نســبت به سال گذشته خواهند داشت.

سال گذشته و در حالي كه ليگ شانزدهم مثل امسال از 5 مرداماه آغاز ميشد پرسپوليس تمريناتش را از 22 خرداد(6 روز زودتر از امســال) آغاز كرد و بعد از دو هفته تمريــن در تهران و انجام يك بازي دوستانه راهي اواكراين شد، در آنجا هم دو سه بازي تداركاتي برگزار كرد و در بازگشت به تهران هم يك مســابقه مقابل خونه به خونه انجام داد و آماده بازي با ســايپا در هفته اول شــد. حاال اما به نظر ميرسد پرسپوليس بايد خيلي زود راهي اردوي خارجي شود و حتي اگر در اين اردو بــازي تداركاتي برگزار كند در بازگشــت به تهران فرصت بازي چنداني نخواهد داشت و بازي ســوپر جام ميتواند مهمترين تدارك برانكو براي تيمش قبل از شروع ليگ باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.