سروش هنوز قراردادي با الخور نبسته

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درحالي كه هفته گذشــته روزنامه العــرب قطــر از توافق نهايي ســروش رفيعــي، هافبك تكنيكي پرســپوليس با باشــگاه الخور خبــر داده بود و مدير رسانهاي اين باشگاه هم اين خبر را تاييد كــرد اما يكــي از روزنامههاي قطري به نقل از مدير بخش فوتبال باشــگاه الخور اعام كرد هيــچ توافق نهايي با لژيونري انجام داده نشده است.

حمد دسمال در مصاحبه با روزنامه الشــرق قطر گفــت: «باشــگاه هنوز با بازيكنــان لژيونري كه امــكان قرارداد بــا آنها را دارد به توافق نهايي نرســيده است. تمام آنچه كه وجود دارد تاشها و مذاكرات اســت و چيزي قطعي نشده و تــا اينجاي كار هنوز بــا هيچ لژيونري قرارداد امضا نكرديم. هيچ لژيونري به جز ماديسون كه با ما قرارداد دارد را نداريم و تمام امور مربوط به مذاكرات است.»

با اين حســاب مشــخص ميشود اگر توافقي هم بين ســروش و باشــگاه قطري صورت گرفته هنوز قراردادي بين طرفين امضا نشــده كــه البته نميتوان گفت ســروش برميگردد يا به باشــگاه ديگري ميپيوندد چرا كه ممكن اســت پروســه قــرارداد مثل آنچه در كشــور خودمــان رخ ميدهــد و جاري اســت كمي طول بكشد و اين به معني منتفي شــدن حضور رفيعــي در اين باشــگاه نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.