پيوس:بايدبهتصميمرفيعياحترامگذاشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد پيوس درخصوص جدايي سروش رفيعي و اينكه او اعام كرده اســت بهدليل كســب تجربه و درآمد بيشتر پرسپوليس را تــرك ميكند، گفت: «بايد بــه رفيعي اين حــق را بدهيم كه براي آينــدهاش تصميم بگيرد. اين درســت اســت كه در گذشــته بــراي بازيكنان رفاقت و تعصــب مهمتر از مسائل مالي بود، ولي االن شرايط فرق كرده اســت. بازيكن بايد به آيندهاش فكر كند و من ايرادي به تصميــم رفيعي نميگيرم.» وي در پاســخ به اينكه آيا پرسپوليس بابت از دســت دادن سروش ضربه نخواهد خورد گفــت: «فكر نميكنم چنين اتفاقي بيفتد و پرســپوليس بابت جدايي اين بازيكن ضربه نميخورد. پرسپوليس تيم بزرگي است كه هيچوقــت متكي به بازيكن نيســت، ضمن اينكــه اين تيــم تا همينجا چنــد بازيكن خــوب مثل منشــا و نعمتــي را به خدمت گرفته كه آنها هم ميتوانند گرهگشا باشند. اين تصميمــي بوده كه رفيعي گرفته و بايد بــه آن احترام گذاشــت.» پيوس همچنين درباره صعود تيم ملــي ايران به جامجهاني گفت: «خوشــحالم كه با اقتدار و با بهترين شرايط ممكن به جامجهاني رفتيم و در اين راه كــيروش مهمترين نقش را داشــت. او بهمعناي واقعي يك تيم پرقدرت ساخت كه هميشــه در اوج قرار داشت و به هيچ عنوان نميتوان نقش كيروش را ناديده گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.