االهلي بدون مدير سرمربي و اردو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكــي از روزنامههاي عربســتان از بحران شــديد باشــگاه االهلي عربستان حريف پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان آســيا خبر داد كه هــواداران اين تيم را نگران كرده اســت. روزنامه الباد عربســتان نوشت وضعيت بحراني اين روزهاي باشــگاه االهلي داد هواداران اين تيم را بلند كرده اســت. اين روزنامه سعودي ابتدا به موضوع مديريت باشــگاه پرداخت و نوشــت: پس از آنكه احمد المرزوقي، رييس باشــگاه بركنار شــد تمام اعضا هيات رييســه باشگاه به نشــانه اعتراض استعفا دادند و اين بحران بيشتر شد. وزارت ورزش هنوز مديريتي بــراي باشــگاه االهلي مشــخص نكرده اســت درحالي كه كمتر از 25 روز ديگر بايــد االهلي تمريناتش را از ســر بگيرد. اين روزنامه عربســتاني ادامه داد: باشگاه االهلي اكنون بــدون رييس، بدون مدير، بدون ســرمربي و بدون اردو اســت و اين وضعيت بحراني هــواداران را نگران كرده است. هنوز حقوق بســياري از بازيكنان پرداخت نشده اســت و آينده لژيونرهاي تيم در هالهاي از ابهام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.