درخواست از شوراي برون مرزي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس براي برگزاري اردوي خود در يكي از كشورهاي اوكراين و كرواسي با شوراي برون مرزي وزارت ورزش مكاتبه كرده است. پيش از اين از تركيه هم بهعنوان گزينه اردوي پيــش فصل نام برده ميشــد اما آنچه مشخص اســت برانكو كشــور و شهر خودش را بهعنــوان محــل اردو درخواســت كرده و مسووالن باشگاه پرسپوليس هم دنبال بردن تيم به جايي هستند كه فصل قبل حاشيههاي زيادي ايجاد كرد. هنــوز زمان دقيق برگزاري اين اردو مشــخص نشــده اما به نظر ميرسد پرســپوليس حداكثــر يك هفتــه در تهران تمرين كند و ســپس راهــي اردوي خارج از كشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.