عمر السومه رو به بهبودي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عمــر الســومه، مهاجم ســوري و بهترين بازيكــن االهلي عربســتان به كويت رفته بود تا دوران معالجات خود را در يكي از كلينيكهاي تخصصي سپري كند. بنا به گزارشهاي رســيده او رو به بهبود اســت و براي بازي با پرسپوليس در ليگ قهرمانان آســيا آماده ميشود. روزنامه الشرق االوســط عربستان خبر داد: «عمر السومه، مهاجم االهلي دوران درمان خود را در كويــت ادامه ميدهد. مصدوميت او رو به بهبود اســت تا جايي كه تــا چند هفته آينده بــراي حضور در تركيب اصلي تيــم در فصل جديد آماده است.» اين مهاجم سوري خطرناكترين بازيكــن نماينده عربســتان به شــمار ميآيد زيرا در 3 فصل موفق شــد آقاي گل ليگ عربستان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.