كرمي نيازي به رضايتنامه ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود اينكه برانكو صراحتا اعام كرده شهاب كرمي را نميخواهد اما اطرفيان اين بازيكن ميگويند كرمــي ميتواند يكطرفه فســخ كرده و جدا شــود! ظاهــرا قرارداد او بنــدي دارد مبني بر اينكــه چنانچه در نيمفصل ســپري شــده كمتر از 80 درصد براي پرسپوليس بازي كرده باشد، ميتواند قراردادش را به صورت يكطرفه فسخ كند و نيازي به دريافت رضايتنامه نخواهد داشت. بــا توجه به اينكه كرمــي در نيمفصل دوم خيلــي كم فرصت بازي در پرســپوليس را پيدا كــرد در حال حاضــر ميتواند بدون مشكل تيم آينده خود را انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.