باالخره الوطن تكذيب كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزنامه الوطن قطر روز پنجشنبه خبر بي اساســي كه يك ماه گذشته ادعا كرده بود را تكذيب كرد. درحالي كه ماه گذشته هيچ نامي از علي رحيمه، بازيكن پا به سن گذاشــته عراقي تيم الوكــره در ارتباط با پرسپوليس نبود روزنامه الوطن قطر مدعي شــده بود كه اين بازيكن عراقي در آستانه پيوســتن به پرسپوليس است و مدام به آن تاكيد میكرد. روز پنجشــنبه باالخره اين روزنامه خبر خــودش را تكذيب كرد و اين ادعا را پس گرفت و نوشت: علي رحيمه كه در آســتانه انتقال به پرسپوليس ايران بود مســيرش را تغيير داد و در آستانه پيوستن به تيم نفت الوسط عراق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.