دينامو خواهان طارمي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درخشــش مهــدي طارمي بــا پيراهن پرســپوليس و تيم ملــي در ميادين داخلي و بينالمللي باعث شده باشــگاه ديناموزاگرب عاقهمند به جذب اين بازيكن شود. مسووالن باشگاه ديناموزاگرب كه ارتباط خوبي با برانكو ايوانكوويــچ دارنــد در مورد مهــدي طارمي اطاعاتي از وي گرفتند. اين در حالي اســت كه طارمي با باشــگاه پرســپوليس يك فصل ديگر قــرارداد دارد و بــراي جدايي از اين تيم نياز به رضايتنامه دارد. تيــم ديناموزاگرب از علي كريمي مليپوش ايراني نيز سود ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.