بي‌انگيزگي

شــرايط گروه ايران در هفته سوم ليگ جهاني شرايط خاصي است. از لحاظ اسم و رســم و نام تيمها دشوارترين گروه هم هست اما شــرايط تيمها در جدول اصال خوب نيســت. بهترين شرايط را در ميان اين چهار تيم لهســتان داشت كه با سه برد و 9 امتياز در رده پنجــم ايســتاده بو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

روز پنجشــنبه تنها ديدارهاي گروه H بود كه از سطح يك برگزار شد. جايي كه تيمهاي جوان شــده آمريكا و روسيه برابر ايران و لهستان ميزبان قرار گرفتند. تيمهاي جواني كه در جدول هم شــرايط نامساعدي داشتند و بعد از شروع بدشان در جام، كم كم ســر و شكل بهتري پيدا ميكردند. دقيقا با همين روند هم بود كه تيمهاي با تجربــه و ميدان ديدهاي مثل ايران و لهستان را با تمام ستارههايشان به راحتي شكست دادند.

آمريكاييهــا در ديدار برابــر ايران ستارههاي زيادي از جمله ديويد لي و مت اندرســون پرآوازه را در اختيار نداشتند با اين حــال جوانهايي را آماده كرده بودند كه چيزي از آن ســتارهها كم نداشــتند. بنجامين پچ ۳2 ساله با آن موهاي طاليي و بورش حاال حاالها در ياد ما خواهد ماند كــه هرچه زد به امتياز تبديل شــد و به تنهايــي ۱2 امتياز از تيــم ايران گرفت. آنطرف هم روسها با تيمي كه پر اســت از چهرههاي جديد و جوان، لهستان را در خانه و با تمام ستارههايش از جمله كورك و كوبياك و كونارســكي شكست داد تا به جدول باز گردد.

حاال هردو اين تيمها هم ســه برده شــدهاند و در شرايطي مشــابه با دو تيم ديگــر قــرار گرفتند. ايران هــم البته در شرايطي كه از لحاظ برد و امتياز تيم دوم گروه بود، بــه رده چهارم رفت. اين گروه حاال چهار تيم سه برده دارد كه به ترتيب ۰۱ (آمريكا)، 9 (لهســتان و روسيه) و ۷ (ايران) امتياز دارند. انگيزه

چيزي كه آمريكاييها داشــتند و ما نداشتيم. آنها با اينكه چند چهره با تجربه شان مثل كريســتين سون و ساندر را در تركيب داشــتند، جوانهايي مانند پچ را هم بــه تيم تزريق كــرده بودند كه بمب انرژي و انگيزه بودند.

آنها بــه بهترين شــكل ممكن اين انگيــزه را جايگزيــن بازيكنــان غايــب خودشان كردند.

انگيزهاي كه به اندازه سر سوزن هم در رفتار و عملكــرد بازيكنان ايران ديده نميشد و فرسنگها با آن فاصله داشتيم و بزرگترين نداشــته مــان در اين بازي انگيزه بود. كادر فني منفعل

رفتار منفعالنه كوالكوويچ و كادرفني ايران در بازي برابر آمريكا هم ادامه داشت. بعد از بازي شل و وا رفته و نا اميدانه تيم در ســت اول، هيچ تعويضي را از سرمربي نديديم. در عمل هيچ كــدام از بازيكنان ايران نبود كه در ســطح و شرايطي بهتر از ســايرين رفتار كند. تنها اين ســعيد معروف بود كــه كار معمول خود را البته در شرايطي دشــوار با نرسيدن دريافتها انجام ميداد.

در چنين شــرايطي بازهم خبري از تعويض نبود! فرهاد نظري افشــار سي و چند ســاله را هزاران كيلومتر ميبريم و ميآوريم اما حاضر نيستيم يك ست كامل يا حتي تا نيمهاش بــه اين بازيكن بازي بدهيم. رضا قرا را در تيم نگه داشــتهايم براي ســرويسهاي موجي كه خيلي هم دردي را دوا نكرده و نميكند! وقتي امير غفور اصال قابل اتكا و آماده نيست، وقتي هر بينندهاي از بيرون ميبيند كه اين تيم بــراي بردن به ميدان نيامــده، چرا نبايد تركيب را دگرگون كرد.

تيــم ايران در هفتــه اول و دو بازي نخســت آن هم شــرايطي داشت شبيه همين بازي. با اين حال انگيزه و اشــتياق نيمكت نشينان ايران در بازي سوم كاري كــرد كه معادالت بازي را بــه هم بزند و تيمــي را ببريم كه با اختــالف زياد از ما بهتر بود. درســت مثل بازي با آمريكا كه به طور قطع ما بهتــر و با تجربهتر از آنها بوديم اما دســتمان نرســيد به حتي يك ست و نتوانستيم يك امتياز از آنها بگيريم.

معروف بهترين پاسور جهان! در شــب نا اميد كننده ايران، سعيد معروف پس از ســه ستي كه برابر آمريكا بازي كرد، امتياز را به 5/۳9 در هر ســت رســاند و با گذر از برونو رزنده برزيلي به جايگاه اول پاســورهاي سطح يك رفت. اين اتفاق البته در شرايطي افتاد كه رزنده هنــوز بازي هفتم خودش را برگزار نكرده بود و به هيچ وجه بعيد نيست كه او پس از ديدار تيمش برابر بلغارســتان جايگاه خودش را پس بگيرد. پچ امتيازآورترين بازيكن

بنجاميــن پچ پس از ۱2 امتيازي كه برابر ايران به دســت اورد، به صدر جدول بازيكنان امتيازآور سطح يك صعود كرد. او در مجموع با 99 امتياز از اســپك، 2۱ امتياز از دفاع و يك امتياز سرويس، 2۱۱ امتياز كسب كرده و در صدرجدول امتياز آورترينها قــرار دارد. آمريكا در اين رده بندي يك نماينده ديگــر هم دارد. تيلور ســاندر هم با ۱۰۱ امتياز، پنجمين امتياز آور اين جدول است. به جز آمريكا، ايران تنها كشــوري اســت كه دو نماينده در ميــان ۰۱ امتياز آور برتــر دارد كه البته به برگزاري ديــدار هفتم تيممان هم بي ربط نيست. امير غفور و ميالد عبادي پور بــا 96 و ۳9 امتياز، هشــتمين و نهمين امتيــازآوران ايــن رقابتها به حســاب ميآيند.

ديدار مرگ و زندگي با ميزبان باخت ايران به آمريكا به خودي خود شــانس صعود ايران را تا حــدود زيادي پايين آورد اما هنوز هم روي كاغذ شانس صعود داريــم. ديدار امروز تيــم ايران با لهســتان ميزبان براي هــردو تيم تعيين كننده و حياتي است. باخت در اين ديدار براي هر دو تيم به معناي از دســت دادن شــانس صعود اســت و ديگر بازي پاياني شان هيچ اهميتي برايشان نخواهد داشت. شرايط ايران و لهستان تا حدود زيادي به هم شباهت دارد اما حاال آنها ميزباناند و تيــم ايران اگر مثل بــازي با آمريكا و آن شــرايط روحي به ميدان برود، شانســي براي پيــروزي در زميــن حريف نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.